|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2023, Vol. 7(2) 443-461

Analysis of Postgraduate Studies on Learning Disability in Preschool Period

Semih Uçar, Gökhan Duman

pp. 443 - 461   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2023.543.05   |  Manu. Number: tay journal.2023.020

Published online: July 31, 2023  |   Number of Views: 11  |  Number of Download: 177


Abstract

The current study aims to review the postgraduate studies on learning disabilities in preschoolers in Turkey. In the study, document analysis was employed as a qualitative research method. The sampling was determined based on the criteria that the studies were focused on the pre-school period only, there was no interval between the years of the study, and the full texts of the studies were included in the Council of Higher Education Thesis Center. Nine postgraduate studies that were conducted in the preschool period were included in the sample. Results show that most of the postgraduate studies were master’s theses and most of the studies utilized quantitative methods as research designs. The studies were mostly conducted in educational sciences institutes and children made up the majority of the participants in these studies. The results showed that the first research on the subject was completed in 2005 and there was only one study in the years 2010, 2012, 2017, and 2022. There were two studies regarding the learning disability in 2018 and 2019. It can be said that learning disability studies needs more attention in preschool age.

Keywords: Preschool period, learning disability, postgraduate study


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ucar, S. & Duman, G. (2023). Analysis of Postgraduate Studies on Learning Disability in Preschool Period . TAY Journal, 7(2), 443-461. doi: 10.29329/tayjournal.2023.543.05

Harvard
Ucar, S. and Duman, G. (2023). Analysis of Postgraduate Studies on Learning Disability in Preschool Period . TAY Journal, 7(2), pp. 443-461.

Chicago 16th edition
Ucar, Semih and Gokhan Duman (2023). "Analysis of Postgraduate Studies on Learning Disability in Preschool Period ". TAY Journal 7 (2):443-461. doi:10.29329/tayjournal.2023.543.05.

References

  Açıkgöz, G. (2019). Öğrenme güçlüğü risk grubunda olan anasınıfı çocuklarının özelliklerinin aile ve öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi [Determination of the characteristics of kindergarten children in the risk group with learning disabilities according to the views of the parents and teachers]. (Tez No. 590555). [Master Thesis, Gazi University], National Thesis Center.

  Arı, A., Yıkmış, A., & Özokçu, 0. (2019). Öğrenme güçlüğü ile ilgili Türkiye’de deneysel olarak yapılmış tezlerin incelenmesi [Examination of experimental theses about learning disability in Turkey]. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2559-2568. Doi:10.24106/kefdergi.3445

  Aslan, K. (2015). Özgül öğrenme güçlüğünün erken dönem belirtileri ve erken müdahale uygulamalarına dair derleme [Review of early symptoms of specific learning disabilities and early intervention practices]. Hacettepe University Journal of Health Sciences, 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book), 577-588.

  Aydemir Pak, Y. (2018, May 11-13). Öğrenme güçlüğü: Yeni mezun okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi [Learning disabilities: examination of new graduate preschool teachers' views]. (Tez No. 515512). [Master Thesis, Anadolu University], National Thesis Center.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Pegem.

  Çetin Kazak, V. (2019). Okul öncesi dönemdeki 5-6 yaş grubundaki çocukların özgül öğrenme güçlüğü belirti tarama çalışması. [Symptom screening study of specific learning disability of children aged 5-6 in preschool period]. (Tez No. 568923). [Master Thesis, İstanbul University], National Thesis Center.

  Demir, B. (2005). Okulöncesi ve ilköğretim birinci sınıfa devam eden öğrencilerde özel öğrenme güçlüğünün belirlenmesi. [Determination of special learning difficulties in preschool and primary school students]. (Tez No. 188756). [Master Thesis, Marmara University], National Thesis Center.

  Deveci̇, M., & Koç, E. (2020). Öğrenme güçlüğü konusunda yayınlanmış makalelerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, WOS ve TR Dizin örneği. [Comparative analysis of published articles on learning disability, WOS and TR Index example]. Journal of Human and Social Sciences Research, 9(5), 4088-4120. http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/57287/774509

  Doğan, H. (2012). Özel öğrenme güçlüğü riski taşıyan 5-6 yaş çocukları için uygulanan erken müdahale eğitim programının etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of the early ıntervention education program for 5-6 years old children at risk of special learning disability]. (Tez No. 319492). [Doctoral dissertation, Marmara University], National Thesis Center.

  Ertaş, H. C. (2022). Okul öncesi öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi [Determination of preschool teachers' knowledge levels on learning disabilities]. (Tez No. 726142). [Master Thesis, Trakya University], National Thesis Center.

  Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, O., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 191-199.

  Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2019). Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü alanında yapılan çalışmaların incelenmesi [Examination of studies in the field of special learning disability in Turkey]. Journal of Sakarya University Faculty of Education. 9(1), 83-106. doi: 10.19126/suje.456198

  Gürel, Y. (2018). Konuşma bozukluğu olan/kardeşlerinde özgül öğrenme bozukluğu öyküsü olan okul öncesi çocukların sağlıklı kontrollerle erken okur-yazarlık test puanları açısından karşılaştırılması [Comparison of preschool children with speech disorder/siblings with a history of specific learning disorder with healthy controls in terms of early literacy test scores.]. (Tez No. 492675). [Thesis in Medicine, Ankara University], National Thesis Center.

  İlker, Ö., & Melekoğlu, M. A. (2017). İlköğretim döneminde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin çalışmaların incelenmesi [Examination of the studies on the writing skills of students with special learning difficulties in the primary education period]. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 18(3), 443-469.

  Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber [Qualitative research: A guide to design and implementation]. (S. Turan, Trans.; Ed.). Nobel.

  Ministry of National Education (2006). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. [Special education services regulation]. (MoNE). Access of date: 31.05.2006. Date of numbered: 26184 Official Gazette of the Republic of Turkey. https://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/mevzuat/Ozel_Egitim_Hizmetleri_Yonetmeligi_son.pdf

  Oral, E. (2017). 60-72 aylık çocuklar için özgül öğrenme bozukluğu tarama ölçeğinin geliştirilmesi [Development of a specific learning disorder screening scale for 60-72 months-old children]. (Tez No. 487429). [Master Thesis, Okan University], National Thesis Center.

  Özbey, E. (2010). Okul öncesi 6 yaş grubu çocuklarının öğrenme performanslarının artırılmasında müzik eğitiminin bilişsel süreçlerde etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of music education on cognitive processes in ıncreasing the learning performance of preschool 6-year-old children]. (Tez No. 263684). [Master Thesis, Yıldız Technical University], National Thesis Center.

  Özkardeş, O. G. (2012a). Türkiye’de özel öğrenme güçlüğüne ilişkin yapılan araştırmaların betimsel analizi [Descriptive analysis of research on specific learning disabilities in Turkey]. Boğaziçi University Journal of Education, 30(2), 123-153.

  Özkardeş, O. G. (2012b). Türkiye’de özel öğrenme güçlüğüne ilişkin yapılan uygulamalar. [Practices related to special learning disabilities in Turkey]. Istanbul Commerce University Journal of Social Sciences, 11(21), 25-38.

  Strengthening the Vocational Education and Training System Project (2014). Çocuk gelişimi ve eğitimi: Öğrenme güçlüğü. [Child development and education: Learning disability]. MEGEP. Access of date: 14.06.2021. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%96%C4%9Frenme%20G%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%C4%9F%C3%BC.pdf