|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2023, Vol. 7(4) 738-765

Counselors' Psychological Counseling Skills And Attitudes Towards Providing Counseling Help On Professional Satisfaction

Senem Özdamar, Ezgi Özeke Kocabaş

pp. 738 - 765   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2023.610.03   |  Manu. Number: tay journal.2023.046

Published online: October 30, 2023  |   Number of Views: 17  |  Number of Download: 208


Abstract

In training of qualified counselors and supporting their individual and professional development, it is considered important to reveal the quality of the relationship between the counseling skills of psychological counselors and their attitudes towards providing psychological help and their professional satisfaction. In this context, it was investigated whether there is a significant difference in psychological counselors' professional satisfaction, counseling skills, and attitudes towards providing counseling assistance in terms of their views on the efficiency of the courses of individual and group counseling practice, counseling principles and techniques or their equivalents. In addition, the effects of psychological counselors' counseling skills and their attitudes towards providing counseling help on their professional satisfaction are examined. For this purpose, 309 school counselors from different levels of educational institutions consititute the study group.Occupational Satisfaction Scale (OSS), Counseling Self-Estimate Inventory (COSI), Attitude Scale Towards Giving Psychological Counseling Helping (ASTGPCH) and Personal Information Form were used to collect data. Significant differences was found from nonparametric analysis of opinions of efficiency of the course of individual and group counseling, as well as the priciples and techniques of psychological counseling course. Analyzed by multiple regression, counselor’s counseling skills and attititudes toward counseling services explain their proffessional satisfaction by 20.9%. All evaluated together, quality of the education received by psychological counselors during their undergraduate education, their psychological counselling skill competencies and their positive attitudes towards providing psychological counselling help were found important factors in terms of their proffessional satisfaction.

Keywords: Counseling skills, counseling help, professional satisfaction


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozdamar, S. & Kocabas, E.O. (2023). Counselors' Psychological Counseling Skills And Attitudes Towards Providing Counseling Help On Professional Satisfaction . TAY Journal, 7(4), 738-765. doi: 10.29329/tayjournal.2023.610.03

Harvard
Ozdamar, S. and Kocabas, E. (2023). Counselors' Psychological Counseling Skills And Attitudes Towards Providing Counseling Help On Professional Satisfaction . TAY Journal, 7(4), pp. 738-765.

Chicago 16th edition
Ozdamar, Senem and Ezgi Ozeke Kocabas (2023). "Counselors' Psychological Counseling Skills And Attitudes Towards Providing Counseling Help On Professional Satisfaction ". TAY Journal 7 (4):738-765. doi:10.29329/tayjournal.2023.610.03.

References

  Aladağ, M. (2013). Counseling skills pre-practicum training at guidance and counseling undergraduate programs: a qualitative ınvestigation. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), 72–79.

  Aladağ, M., & Bektaş, D. Y. (2009). Examining individual-counseling practicum in a Turkish undergraduate counseling program. Eurasian Journal of Educational Research, 37, 53-70.

  Aslan, A. M., İnceman- Kara, F., Kayır, M., & Kan, A. (2018a). Psikolojik danışma yardımı vermeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi [Development of attitude scale towards giving psychological colunseling helping]. Turkish Students- Educational Sciences, 13(27), 107- 122.

  Aslan, A. M., Koç, H., & Büyüksevindik, B. (2018b). Psikolojik danışma ve rehberlik lisans programı 1.sınıf öğrencilerinin programa ilişkin beklentileri [Expectatİons related to the program of 1st grade students who study at psychologİcal counselİng and guidance undergraduate program]. MANAS Journal of Social Studies, 7(3), 143- 160.

  Atıcı, M., & Çam, S. (2013). Okullarda pdr uygulamaları dersine ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi [Students’ views on the course of counseling and guidance practice at schools]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(39), 106-119.

  Baggerly, J. N., & Osborn, D. (2006). School counselors' career satisfaction and commitment: Correlates and predictors. Professional School Counseling, 9(3), 197-205.

  Bond, T. (2021). Psikolojik danışmanlıkta etik ve yasal konular [Ethical and legal issues in psychological counseling]. (B. Yeşilyaprak, Trans.; 4th. ed.). Nobel Akademik.

  Boon,  O. P., Jaafar, W. M. W., & Baba, M. (2015). Factors contributing to job satisfaction among school counselors. Procedia - Social and Behavioral            Sciences, 211, 803 – 810.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. (26th ed.). Pegem Akademi.

  Corey, G. (2008). Psikolojik danışma kuram ve uygulamaları [Theory and practice of counseling and psychotherapy]. (T. Ergene, Trans.). Mentis.

  Cormier, S., & Hackney, H. (2018). Psikolojik danışma: stratejiler ve müdahaleler [Psychological counseling strategies and interventions]. (S. Doğan & B. Yaka, Trans; 4 th ed.). Pegem Akademi.

  Egan, G. (1990). The skilled helper: A systematic apporach to effective helping (4th ed.). Brooks/Cole Publishing Company.

  Ekşi, H., Ismuk, E., & Parlak, S. (2015). Okul psikolojik danışmanlarında iş doyumunun yordayıcısı olarak psikolojik danışma özyeterliği ve dinlenme              becerileri [In psychological counselor self-efficacy beliefs and active listening skills as predictor of job satisfaction]. Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Education Faculty, 15(2), 84-103.

  Gençdoğan, B., & Özpolat, A. T. (2007, October 17-19). Psikolojik danışma becerilerini ölçmek için: Danışman Beceri Ölçeği [To measure psychological counseling skills: Counselor Skill Scale]. IX Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir.

  Haskan Avcı, Ö., Tuna, B., Büyükçolpan, H., Güngör A., & Yörükoğlu, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin psikolojik danışman tercihlerinin incelenmesi [Examination of counselor preferences of university students]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 9(52), 209-239.

  İkiz, F. E. (2006). Danışma becerileri  eğitiminin danışmanların empatik eğilim, empatik beceri ve tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisi [The effect of counseling skills training on counselors' empathic tendency, empathic skill and burnout levels]. (Tez No. 189854). [Doctoral dissertation, Dokuz Eylül University], National Thesis Center.

  İkiz, F. E. (2010). Psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi [The investigation of the burnout levels of the counselors]. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 11(2), 25-43.

  Karataş, Z., & Şahin- Baltacı, H. (2013). Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve sokul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi [An investigation of opinions of school counselor, students, class guidance teacher, school administrator about counseling and guidance services at high school]. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 427-460.

  Kınalı, G. (2000). Devlet ve özel okullardaki rehber öğretmenlerin iş tatminleri [Job satisfaction of guidance counselors in public and private schools]. [Unpublished Master Thesis]. İstanbul University.

  Kocayörük, E. (2000). Çeşitli değişkenler göre rehber öğretmenlerin meslek doyumlarının karşılaştırılması [Comparison of counselor teachers' job satisfaction according to various variables]. [Unpublished Master Thesis]. Ankara University.

  Kocabaş, H. (2019). Rehber öğretmenlerin mesleki doyum düzeylerinin mesleki gelişim çabaları açısından incelenmesi [Analysing the job satisfaction levels of school counselors in terms of their professional development efforts]. (Tez No. 594475). [Master Thesis, Bolu Abant İzzet Baysal University], National Thesis Center.

  Köksal, H. K. (2019). Okul psikolojik danışmanlarının özel eğitim öz yeterlik algıları ile iş doyumları arasındaki ilişki: Mersin il örneği [The relationship between school psychological counselors' special education self-efficacy perceptions and job satisfaction: Mersin province example]. [Unpublished Master Thesis]. Çağ University.

  Kuzgun, Y., Sevim, S., & Hamamcı, Z. (1999). Mesleki doyum ölçeğinin geliştirilmesi [Development of the professional satisfaction scale] Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 2(11), 14-18.

  Kuzgun, Y., Aydemir- Sevim, S., & Hamamcı, Z. (2012). Mesleki doyum ölçeği [Job satisfaction scale] In Y. Kuzgun & F. Bacanlı (Eds.), Rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçları ve programlar dizisi: Rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan ölçekler 1 [Series of measurement tools and programs used in guidance and psychological counseling: scales used in guidance and psychological counseling 1]. (4th ed., pp.77-83). Nobel.

  Larson, L. M. (1998). The social cognitive model of counselor training. The Counseling Psychologist, 26(2), 219-273.

  Larson, L. M., Suzuki, L. A., Gillespie, K. N., Potenza, M. T., Bechtel, M. A., & Toulouse, A. L. (1992). Development and validation of the counseling self-estimate inventory. Journal of Counseling Psychology, 39,105- 120.

  Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting and task performance. Prentice Hall.

  Lüleci, B. (2015). Beceriye dayalı grupla psikolojik danışma eğitiminin grupla psikolojik danışma becerilerine etkisi [The examination of skilled group counselor training model's effect on group counseling skills: The example of Ege University]. (Tez No. 391362). [Doctoral dissertation, Ege University], National Thesis Center.

  Öz- Soysal, F. S., Uz- Baş, A., & Aysan, F. (2016). Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma yaklaşımlarına ilişkin görüşleri [Views of school counselors on psychological counseling]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 6(46), 53- 69.

  Pamukçu, B. (2011). Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlik algılarının incelenmesi [The investigation of counseling self-efficacy levels of counselor trainees]. (Tez No. 300767). [Master Thesis, Middle East Technical University], National Thesis Center.

  Porter, L. W., & Steers, R. M. (1973). Organizational, work, and personal factors in employee turnover and absenteeism. Psychological Bulletin, 80(2), 151-176.

  Sarpdağ, M. (2019). Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerinin yordayıcıları: Psikolojik danışma özyetkinliği, duygu yönetimi ve kişilik özellikleri [The predictors of counseling skills of counselors trainess: Counseling self-efficacy, emotion management, and personality traits]. (Tez No. 555328). [Master Thesis, Mehmet Akif Ersoy University], National Thesis Center.

  Savaş, A. C. (2006). Liselerde internet üzerinden rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin öğrenci, veli ve rehber öğretmen görüşlerinin incelenmesi [Analysis of the opinions of the students, parents and school councelors concerning the use of İnternet for guidance and counseling at high schools (A sample of the Gazinatep city)]. (Tez No. 186745). [Master Thesis, Gaziantep University], National Thesis Center.

  Taşdelen-Karçkay, A. (2008). Farklı eğitim programı mezunu psikolojik danışmanların mesleki yeterlilikleri ve iş doyumlarının incelenmesi [An investigation of professional competence and job satisfaction of school counselors graduated from different programs]. Pamukkale University Journal of Education, 2(24), 24-35.

  Uslu, M. (2005). Psikolojik danışmanların danışma becerilerinin geliştirilmesi [Improving counselling skills psychological counsellors]. (Tez No. 161685). [Doctoral dissertation, Selçuk University], Selcuk University Digital Archive Systems.