|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2024, Vol. 8(1) 176-196

Observation of Social Studies Teacher Candidates' Lifelong Learning Tendencies

Tuba Kaya, Mehmet Kürşat Koca, Mehmet Tamer Kaya

pp. 176 - 196   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ tayjournal.2024.625.07   |  Manu. Number: tay journal.2024.007

Published online: March 31, 2024  |   Number of Views: 9  |  Number of Download: 87


Abstract

The aim of this study is to examine the lifelong learning levels of social studies teacher candidates. Descriptive survey model, one of the quantitative research methods, was used in the study. The study group of the research consists of 226 social studies teacher candidates studying at Afyon Kocatepe University Faculty of Education in the 2020-2021 academic year. While determining the study group, the convenient sampling method, which is one of the non-random sampling methods, was used. In the research, "Lifelong Learning Scale" was used as a data collection tool. The obtained data were analyzed with the statistical package program. In the data analysis process, descriptive statistics t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used. As a result of the study, it was determined that the lifelong learning levels of teacher candidates are high. It was observed that the lifelong learning levels of social studies teacher candidates did not differ significantly in terms of gender, grade level and tendency to graduate education. It has been revealed that the lifelong learning levels of social studies teacher candidates differ significantly according to the school achievement score variable. In line with the results obtained from the research, some suggestions were made such as the lifelong learning levels of students at different educational levels and branches can be measured and educational policies can be developed in line with the results obtained.

Keywords: Lifelong learning, social studies, prospective teacher


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kaya, T., Koca, M.K. & Kaya, M.T. (2024). Observation of Social Studies Teacher Candidates' Lifelong Learning Tendencies . TAY Journal, 8(1), 176-196. doi: 10.29329/ tayjournal.2024.625.07

Harvard
Kaya, T., Koca, M. and Kaya, M. (2024). Observation of Social Studies Teacher Candidates' Lifelong Learning Tendencies . TAY Journal, 8(1), pp. 176-196.

Chicago 16th edition
Kaya, Tuba, Mehmet Kursat Koca and Mehmet Tamer Kaya (2024). "Observation of Social Studies Teacher Candidates' Lifelong Learning Tendencies ". TAY Journal 8 (1):176-196. doi:10.29329/ tayjournal.2024.625.07.

References

  Aksoy, M. (2008). Hayat boyu öğrenme ve kariyer rehberliği ilkelerinin istihdam edilebilirliğe etkileri: Otel işletmeleri üzerine bir uygulama [The impact of the principles of life long learning and career guidance on employability: A research study of hotels]. (Publication No. 226918) [Doctoral dissertation, Gazi University]. National Thesis Center.

  Altay-Yorulmaz, B. (2019). Resim iş öğretmenliği programındaki öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri [Lifelong learning tendencies of students in visual arts education programs]. (Publication No. 548803) [Master thesis, Dicle University]. National Thesis Center.

  Altın, S. (2018). Ortaöğretim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelemesi [Investigating of life long learning tendencies of secondary school teachers]. (Publication No. 527089) [Master thesis, Bülent Ecevit University]. National Thesis Center.

  Arslan, F. (2019). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme düzeyleri ve öz-yönetimli öğrenme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Karma yöntem [An investigation of the relationship between life long learning levels and self directed learning levels of teachers: Mixed method]. (Publication No. 583911) [Master thesis, Sakarya University]. National Thesis Center.

  Asiloğulları, A. (2020). Lise öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile hayatın anlam ve amacını sorgulama davranışları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [The evaluation of the relationship between high school student's life-long learning tendencies and questioning the meaning and the purpose of the life behaviour]. (Publication No. 627010) [Master thesis, Bartın University]. National Thesis Center.

  Ayaz C., & Ünal F. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [The analysis of life long learning tendencies of teachers in terms of some veriables]. Journal of International Social Research, 9(44), 847- 856.

  Aybala, Ç., & Değirmenci Gündoğmuş, H. (2016). Öğrencilerin bakış açısıyla hayat boyu öğrenme: Nitel çalışma [Lifelong learning from the perspective of students: A qualititive study]. Journal of Turkish Studies, 11(3), 2599-2612. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9512

  Ayra, M., & Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesleki öz yeterlik algıları ile ilişkisi [The relationship between teachers’ lifelong learning tendencies and their perceptions of professional self-efficacy]. Education Sciences, 10(1), 17-28. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2015.10.1.1C0630

  Bahadır, Z. (2019). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yaşamın anlamı ile bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi [The analysis of the lifelong learning tendencies and meaning of life with some demographic variables]. (Publication No. 551056) [Master thesis, Sakarya University]. National Thesis Center.

  Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma. Yöntem, teknik ve ilkeler [Research in the social sciences. Methods, techniques and principles]. Pegem.

  Bulaç, E. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi [Investigation of tendencies of prospective teachers towards lifelong learning]. (Publication No. 543295) [Master thesis, Amasya University]. National Thesis Center.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research method]. Pegem.

  Celep, C. (2003). Halk eğitimi [Public education]. Anı.

  Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed.). Routledge Falmer.

  Demir-Basaran, S., & Sesli, C. (2019). Examination of primary school and middle school teachers' lifelong learning tendencies based on various variables. European Journal of Educational Research, 8(3), 729-741. https://doi.org/10.12973/eu-jer.8.3.729

  Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of life long learning tendency of undergraduate students? In terms of some variables]. (Publication No. 258438) [Doctoral dissertation, Hacettepe University]. National Thesis Center.

   

   

  Doğan, S., & Kavtelek, C. (2015). Hayat boyu öğrenme ve kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algıları [Perceptions of lifelong learning institution administrators about lifelong learning]. Bolu Abant Izzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 15(1), 82-104. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2015.15.1-5000128596

  Dündar, H. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi [Investigating life long learning tendencies of classroom teacher candidates]. (Publication No. 418226) [Master thesis, Atatürk University]. National Thesis Center.

  Eker, C., & Altın, S. (2018). Ortaöğretim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi [Investigating of life learning tendencies of secondary school teachers]. The Journal of International Education Science, 5(18), 78-102.

  Engin, M., Kör, H., & Erbay, H. (2017) Yaşam boyu öğrenme ölçeği Türkçe uyarlama çalışması [Turkish adaptation study of lifelong learning scale]. Kastamonu Education Journal, 25(4), 1561-1572.

  Erdoğan, D. (2020). Türkçe dersi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between Turkish pre-service teachers 21st century skills and lifelong learning tendencies]. (Publication No. 630375) [Master thesis, Zonguldak Bülent Ecevit University]. National Thesis Center.

  Ergün, S., & Cömert-Özata, S. (2016). Okul öncesi öğretmenliği bölümüne devam eden öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri [The tendency of preschool education teaching programs student’s to lifelong learning]. International Journal of Human Science, 13(1), 1851-1861.

  Gedik, G. (2019). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Manisa- Demirci ilçesi örneği) [Examining of lifelong learning trends of classroom teachers (Manisa- sample of Demirci)]. (Publication No. 557454) [Master thesis, Manisa Celal Bayar University]. National Thesis Center.

  Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları [Prospective teachers’ perceptions towards lifelong learning competencies]. Education and Science, 38(170), 237-252.

  Güler, B. (2004). Avrupa Birliği’nin yetişkin eğitim programı grundtvig çerçevesinde halk kütüphanelerinin yeri ve önemi [The place and importance of public libraries within the framework of european union adult education programme grundtvig]. (Publication No. 141496) [Master thesis, Ankara University]. National Thesis Center.

  Güneş, H. (2016). Yaşam boyu öğrenme [Lifelong learning]. Eğiten Kitap.

  Güney, F., & Işık, A. D. (2016). Temel eğitim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of the views of primary education teacher regarding to lifelong learning]. Manisa Celal Bayar University Journal of the Faculty of Education, 4(1), 30-40.

  Günüç, S., Odabaşı, H. F., & Kuzu, A. (2012). Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler [Factors affecting lifelong learning]. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(2), 309-325.

  Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis a global perspective. Pearson Prentice Hall.

  Karaduman, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile özyeterlik algıları arasındaki ilişki [The relationship between the lifelong learning tendencies of undergraduate students and their self- efficacy perceptions]. (Publication No. 421728) [Master thesis, Bartın University]. National Thesis Center.

  Karahan, B. Ü. (2017). Türkçe öğretmenliği ve Türk dili ve edebiyatı bölümü öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesleğe yönelik tutumları ile ilişkisi [The correlation between life-long learning tendencies of students of Turkish teaching and Turkish language and literature departments and their attitudes toward profession]. e-Kafkas Journal of Educational, 4(3), 30-44.

  Karaman, D., & Aydoğmuş, U. (2018). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri Uşak Üniversitesi Eşme MYO'da bir uygulama [Living length learning trends of university students]. Nevşehir Hacıbektaş University Journal of Social Sciences Institue, 8(1), 23-44. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.357554

  Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Nobel.

   

   

  Keleş, Y. E. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kişilik tipleri ile yaşam boyu öğrenme yeterlik algılarının incelenmesi (Manisa Celal Bayar Üniversitesi örneği) [Analysis of personality types and perceptions of social studies teacher candidates on lifelong learning competence (Manisa Celal Bayar University case)]. (Publication No. 557453) [Master thesis, Manisa Celal Bayar University]. National Thesis Center.

  Kılıç, H., & Ayvaz-Tuncel. Z. (2014). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri [Primary subject teachers’ individual innovativeness levels and lifelong learning tendencies]. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(7), 25-37.

  Korkmaz, Ç. (2019). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile yaşam ve 21. yüzyıl öğreten beceri düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between primary school teachers' life-long learning tendencies, life and 21st century skill levels]. (Publication No. 572495) [Master thesis, Afyon Kocatepe University]. National Thesis Center.

  Kuzu, S., Demir, S., & Canpolat, M. (2015). Evaluation of life-long learning tendencies of pre-service teachers in terms of some variables. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 11(4), 1089-1105

  Ministry of National Education (MoNE). (2009). Hayat boyu öğrenme strateji belgesi [Lifelong learning strategy document]. Retrieved November 16, 2023, from https://www.memurlar.net/common/news/documents/145960/dokuman.pdf.

  Oral, B., & Yazar, T. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Examining the perception of prospective teachers about life-long learning in terms of various variables]. Electronic Journal of Social Sciences, 14(52), 1-11.

  Oran, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi [Investıgation of life-long learning tendencies of social studies teacher candidates]. Journal of Anatolıa and Balkan Studies, 3(5), 87-98. https://doi.org/10.32953/abad.645880

  Özçiftçi, M., & Çakır, R. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitim teknolojisi standartları özyeterliliklerinin incelenmesi [Teachers’ lifelong learning trends and self-efficiencies about the educational technology standards]. Educational Technology Theory and Practice, 5(1), 1-19. https://doi.org/10.17943/etku.57410

  Pizarro, J., Guerrero, E., & Galindo, P. L. (2002). Multiple comparison procedures applied to model selection. Neurocomputing, 48(1-4), 155-173.

  Schuman, L., Besterfield-Sacre, M., & McGourty, J. (2005). The abet 'professional skills'—can they be taught? Can they be assessed? Journal of Engineering Education 94(1), 41-55.

  Selçuk, G. (2016). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterlik algıları ve öz-yeterlik inançlarının öğretmen yetiştirme programı kapsamında incelenmesi [Examining the lifelong learning competence perceptions and self efficacy beliefs of preservice teachers within the scope of the teacher training]. (Publication No. 536424) [Doctoral dissertation, Near East University]. National Thesis Center.

  Sümbüloğlu, K. (1993). Biyoistatistik [Biostatistics]. Özdemir.

  Şahin, Ç., & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examination of the teachers’ lifelong learning competences levels in terms of some variables]. Adıyaman University Journal of Social Sciences, (16), 394-417.

  Şahin, M., Akbaşlı, S., & Yanpar-Yelken, T. (2010). Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers. Educational Research and Review. 5(10), 545-55.

  Tanatar, E. (2017). Öğretmenlerin iş değerleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [The relationship between teachers' work values and lifelong learning tendencies]. (Publication No. 490644) [Master thesis, Marmara University]. National Thesis Center.

  Tatlısu, B. (2016). Spor yapan ve yapmayan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi [The study on the life-long learning competences of the teacher candidates who are interested in sport and who are not interested in sport in terms of different variables]. (Publication No. 446356) [Master thesis, Atatürk University]. National Thesis Center.

  Tunca, N., Şahin, S. A., & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri [Life-long learning tendencies of pre-service teachers]. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 11(2). 432-446. https://doi.org/10.17860/efd.92694

  Yaman, F., & Yazar, T. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği) [Investigating of life long learning tendency of teachers (The example of Diyarbakır)]. Kastamonu Education Journal, 23(4), 1553-1566.

  Yazıcı, A. Ş. (2020). Okul müdürlerinin mesleki profesyonellikleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri: Bir karma yöntem çalışması [The relationship between school directors' occupational professionalism and lifelong learning tendencies]. (Publication No. 638870) [Doctoral dissertation, Aydın Adnan Menderes University]. National Thesis Center.

  Yılmaz, R., & Beşkaya, Y. M. (2018). Eğitim yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi [Investigation of lifelong learning trends and individual innovativeness level of education administrators]. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 51(1), 159–181. https://doi.org/10.30964/auebfd.406246