|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2017, Vol. 1(1) 35-54

Examining the Opinions of Students and Instructors’ Self-Perceptions Related to Pedagogical Competence (Ahi Evran University Sample)

Menderes Ünal, Fadime Dağıstan

pp. 35 - 54   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2017.482.03   |  Manu. Number: tay journal.2017.003

Published online: December 31, 2017  |   Number of Views: 11  |  Number of Download: 234


Abstract

In this descriptive study the relational survay model was used, aiming at examining the pedagogical competences of the teaching staff working in vocational college and science literature faculties according to self-perceptions and student opinions. Forty-five teaching staff and 88 students working at Ahi Evran University were identified purposefully through vocational colleges and vocational colleges in the relevant university, and the data were collected quantitatively. In this study, "Teacher Proficiency Perception Scale", which was formed by transforming the items collected in 13 sub-dimensions into five-point Likert type based on the teacher competency study published by the Ministry of National Education in 2006, was used as data collection tool. While analysis the data, percent (%), frequency (f), t-Test and one-way ANOVA were performed and the hypotheses indicated in the sub-objectives were tested at 0.05 level. After examining the self-perceptions of the instructors, there is no significant difference between gender, faculty, year of service, having the educational formation license and opinions about in-service training. But it has been found that there is a significant difference between the opinions of the students on the proficiency of the instructors and the self-evaluations of the instructors. On the other hand, there is no significant difference between the students regarding gender and the faculties they attend, whereas there is a significant difference in favor of those who oppose the in-service training comparing to the students claiming in-service- training courses on education. According to another finding of the study, both the students and the instructors expressed a positive opinion about organizing of in-service pedagogical formation education.

Keywords: Instructors, students, self-perception, pedagogical competence


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Unal, M. & Dagistan, F. (2017). Examining the Opinions of Students and Instructors’ Self-Perceptions Related to Pedagogical Competence (Ahi Evran University Sample) . TAY Journal, 1(1), 35-54. doi: 10.29329/tayjournal.2017.482.03

Harvard
Unal, M. and Dagistan, F. (2017). Examining the Opinions of Students and Instructors’ Self-Perceptions Related to Pedagogical Competence (Ahi Evran University Sample) . TAY Journal, 1(1), pp. 35-54.

Chicago 16th edition
Unal, Menderes and Fadime Dagistan (2017). "Examining the Opinions of Students and Instructors’ Self-Perceptions Related to Pedagogical Competence (Ahi Evran University Sample) ". TAY Journal 1 (1):35-54. doi:10.29329/tayjournal.2017.482.03.

References

  Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme sorunu. 22.12.2014 tarihinde http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/645 adresinden erişildi.

  Akbaşlı, S. (2010). Öğretmen yeterlikleri hakkında ilköğretim denetçilerin görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research, 10 (9).

  Çelikten, M., Şanal, M, ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 19, 207-237.

  Çiltaş, A. ve Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlikleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 64-72.

  Çocuk, H.E, Yokuş, G. ve Tanrıseven, I. (2015). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenliğe ilişkin özyeterlik ve metaforik algıları: Mersin Üniversitesi Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 32, 373-387

  Ekici, Baş ve Kızılkaya (2017) Öğretmen adaylarının “öğretmenlik mesleği” kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: Bir metafor analizi çalışması, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 (28).

  Ergün, M. (2001). Üniversitelerde öğretim etkinliğinin geliştirilmesi. 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu. 11-13 Ocak. Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı yay.  188-192.

  Güven, İ. (2004).  Etkili bir öğretim için öğretmenden beklenenler. Milli Eğitim Dergisi, Sayı, 134.

  Korkut, H. (1999). Öğretim üyelerinin pedagojik formasyon gereksinimleri. 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu. 25-27 Kasım. Ankara: Tekışık yay,  280-293.

  Köksoy, M. (1998). Yükseköğretimde kalit e ve Türk yükseköğretimi için öneriler. İstanbul: Çınar Matbaası.

  Martin, T.W. & Berry, K. J. (1969). The teaching research dilemma: Its sources in the university setting. Journal of Higher Education, 40 (9), 691.

  Okçabol, R. (2005). Öğretmen yetiştirme sistemimiz, Ankara: Ütopya Yayınları.

  Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü, İstanbul: MEB Yayınları.

  Özen, R. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarının etkilerine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 141–160.

  Resmi Gazete. (1973). Milli eğitim temel kanunu, 1739 (14574).

  Sayın, S. (2002). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi, Eurasian Journal of Educational Research, 5, 19, 271-282.

  Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim (kuramdan uygulamaya). Ankara: Yargı Yayınları.

  Sunjin, O. (2010). The sources that influence student teachers' sense of efficacy. Unpublished PhD Dissertation. Iowa State University Paper 11781.

  Taşdemirci, E.(1999). Yüzyılımızın başından günümüze kadar türkiyede öğretmen yetiştirme sisteminde çağdaş pedagoji akımları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8,155-180.

  Taşkaya, S. M. (2012). Nitelikli Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özelliklerin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 33,2, 283-298.

  Tay, B. ve Baş, M. (2015), Çokkültürlü eğitim anlayışı temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı. İçinde, G. Ekici (Ed.), Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme-öğretme yaklaşımları-III Kitabı. s.61-95. Ankara: PegemA.