|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2019, Vol. 3(1) 1-22

Matematiğin Tarihsel Gelişimi ve Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılması

Murat BAŞ

pp. 1 - 22   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2019.485.01   |  Manu. Number: tay journal.2019.001

Published online: February 01, 2019  |   Number of Views: 23  |  Number of Download: 195


Abstract

Matematik okuryazarlığı yüksek bireyler yetiştirmenin önündeki en büyük engellerden birisi olarak, matematiğin öğrenciler için sıkıcı, günlük yaşamla ilişkilendirilememiş ve izole edilmiş bir ders olarak görülmesi söylenebilir. Oysa ki matematik doğası gereği diğer bilimler içerisinde bağımsız olma özelliği ile diğer disiplinler üzerinde etkisi olan ve bireylerin yaşamları boyunca kullanmaları boyutuyla oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda matematik öğretiminde matematik tarihinin kullanımı; öğrencilerin tarihi bir bakış açısı ile öğrenmesine, daha kompleks problemleri çözme ve mantıksal düşünmesine pozitif etki edeceği için matematik öğretimine sağlayacağı katkının oldukça önemli olduğu söylenebilir. Bu çalışma ile matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanılması tartışılarak alan yazına katkı sunulması amaçlanmıştır. Derleme niteliğinde olan bu makalede sırasıyla; 1 Matematiğin Tarihsel Gelişimi, 2 Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılması, 3 Matematik Tarihinin Kullanımının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri 4 Sonuç ve Öneriler olmak üzere konular dört başlık altında tartışılmıştır. Matematik tarihinin derslere entegrasyonun öğretmenlerin hem alan bilgisi hem de öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerinin gelişimine; öğrencilerin de bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkı sağlayacağı alan yazında farklı araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır. Bu bağlamda matematik tarihinin programlara dahil edilmesi öğrenme-öğretme sürecinin daha nitelikli olması açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir.

Keywords: Matematik tarihi, Matematik eğitimi, Öğretim stratejileri, Öğretim programı


How to Cite this Article?

APA 6th edition
BAS, M. (2019). Matematiğin Tarihsel Gelişimi ve Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılması . TAY Journal, 3(1), 1-22. doi: 10.29329/tayjournal.2019.485.01

Harvard
BAS, M. (2019). Matematiğin Tarihsel Gelişimi ve Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılması . TAY Journal, 3(1), pp. 1-22.

Chicago 16th edition
BAS, Murat (2019). "Matematiğin Tarihsel Gelişimi ve Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılması ". TAY Journal 3 (1):1-22. doi:10.29329/tayjournal.2019.485.01.

References
 1. Albayrak, Ö. (2008). Matematik tarihi ile işlenmiş olan derslerin matematik özyeterlik algısına ve matematik başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 2. Alpaslan, M. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tarihi bilgileri ve matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanımına yönelik tutum ve inanışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 3. Alpaslan, M., ve Işıksal Bostan, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematik tarihi bilgileri ile okul matematiğinde tarih kullanılmasına ilişkin tutum ve inanışları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 142-162. [Google Scholar]
 4. Awosanya, A. (2001). Using history in the teaching mathematics. Unpublished Doctoral Dissertation, Florida State University, America. [Google Scholar]
 5. Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Harf Eğitim Yayıncılığı. [Google Scholar]
 6. Baki, A. ve Bütüner, S. Ö. (2011). Cebirin tarihsel gelişimi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(3), 198-231. [Google Scholar]
 7. Baki, A. ve Bütüner, S. Ö. (2013). 6-7 ve 8. sınıf matematik ders kitaplarında matematik tarihinin kullanım şekilleri. İlköğretim Online, 12(3), 849-872. [Google Scholar]
 8. Baki, A. ve Güven, B. (2009). Khayyam with cabri: Experiences of pre-service mathematics teachers with Khayyam’s solution of cubic equations in dynamic geometry environment. Teaching Mathematics and Its Application, 28, 1-9. [Google Scholar]
 9. Baki, A. ve Yıldız, C. (2012). Matematik tarihine ve derslerde kullanım yollarına yönelik görüş ölçeği geliştirme çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 7(4), 1017-1031. [Google Scholar]
 10. Ball, D. L. (1988). Unlearning to teach mathematics. For the learning of mathematics, 8(1), 40-48. [Google Scholar]
 11. Baş, M. (2017) 2009 ve 2015 İlkokul matematik dersi öğretim programları ile 2017 ilkokul matematik dersi öğretim programı karşılaştırması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1),1919-1258. [Google Scholar]
 12. Başıbüyük, K. (2012). Matematik tarihinin matematik derslerinin öğretiminde kullanılması: İbrahim Hakkı perspektifi ve Babil yöntemi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi. [Google Scholar]
 13. Bayam, S. B. (2012). İlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihi bilmelerinin matematiğe yönelik başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi. [Google Scholar]
 14. Bell, J. G. (1992). A history of mathematics class for middle school teachers. Unpublished Doctoral Thesis, Illinois State University. [Google Scholar]
 15. Bellomo, C. and Wertheimer, C. (2010). A discussion and experiment on incorporating history into the mathematics classroom. Journal of College Teaching ve Learning, 7(4), 19-24. [Google Scholar]
 16. Bidwell, J. (1993). Humanize your classroom with the history of mathematics. The Mathematics Teacher, 86(6), 461-464. [Google Scholar]
 17. Burton, D., M. (2007). The history of mathematics: An introduction (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill [Google Scholar]
 18. Bütüner, S. Ö. (2008). Sekizinci sınıf denklemler konusunun matematik tarihi kullanılarak öğretimi. İlköğretim Online, 7(3), 6-10. [Google Scholar]
 19. Bütüner, S. Ö. (2014). Matematik tarihi etkinlikleriyle zenginleştirilmiş sınıf ortamlarından yansımalar: Bir aksiyon araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Trabzon. [Google Scholar]
 20. Cajori, F. (1909) A history of mathematics. London: The Macmillan Company [Google Scholar]
 21. Cajori, F. (2007). A history of elementary mathematics. New York: Cosimo Classics. [Google Scholar]
 22. Carter, D. B. (2006). The role of the history of mathematics in middle school. Unpublished Master’s Thesis, East Tennessee State University, United States of America. [Google Scholar]
 23. Deringöl, Y. (2006, Nisan). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının eğitiminde matematik tarihi ve gelişiminin gerekliliği. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara [Google Scholar]
 24. Dönmez, A. (2002). Matematiğin öyküsü ve serüveni. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları. [Google Scholar]
 25. Erdoğan, A., Eşmen, E., ve Fındık, S. (2015). Ortaokul matematik ders kitaplarında matematik tarihinin yeri: Ekolojik bir analiz. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42(42), 239-259. [Google Scholar]
 26. Ersoy, E., ve Öksüz, C. (2016). İlkokul 4. sınıflarda matematik tarihi kullanımının öğrenciler üzerindeki etkileri. İlköğretim Online, 15(2), 408-420. [Google Scholar]
 27. Eves, H., ve Eves, J. H. (1964). An introduction to the history of mathematics (Vol. 6). New York, NY: holt, Rinehart and Winston. [Google Scholar]
 28. Fauvel, J. (1991). Using history in mathematics education. For the Learning of Mathematics, 11(2), 3-6. [Google Scholar]
 29. Fauvel, J., ve Van Maanen, J. (1997). The role of the history of mathematics in the teaching and learning of mathematics: discussion document for an ıcmı study (1997-2000) (Announcement). Educational Studies in Mathematics, 255-259. [Google Scholar]
 30. Fried, M. N. (2001). Can mathematics education and history of mathematics coexist? Science ve Education, 10, 391-408. [Google Scholar]
 31. Fried, M. N. (2008). History of mathematics in mathematics education: a saussurean perspective. The Montana Mathematics Enthusiast, 5, 185-198. [Google Scholar]
 32. Furinghetti, F. (1997). History of mathematics, mathematics education, school practice: case studies linking different domains. For the Learning of Mathematics, 17(1), 55- 61. [Google Scholar]
 33. Furinghetti, F. (2007). Teacher education through the history of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 66, 131-143. [Google Scholar]
 34. Furinghetti, F., ve Radford, L. (2008). Contrasts and oblique connections between historical conceptual developments and classroom learning in mathematics. Handbook of International Research in Mathematics Education, 2nd Edition, New York, 626-655. [Google Scholar]
 35. Gazit, A. (2013). What do mathematics teachers and teacher trainees know about the history of mathematics? International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 44(4), 501-512. [Google Scholar]
 36. Gençkaya, Ş. (2018). Matematik eğitiminde matematik tarihinin kullanılmasının farklı bakış açılarından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi. Ankara. [Google Scholar]
 37. Georgiou, I. (2006). Ethnomathematics and the history of mathematics in mathematics class: The why and the how. Unpublished Master’s Thesis, Warwick University, United Kingdom. [Google Scholar]
 38. Gispert, H. (2000). France: History of mathematics in in-service training for primary and secondary teachers. In J. Fauvel ve J. Van Maanen (Eds.), History In Mathematics Education: The ICMI study (pp. 134-136). London: Kluwer Academic Publishers. [Google Scholar]
 39. Gulikers, I., ve Blom, K. (2001). A historical angle’, a survey of recent literature on the use and value of history in geometrical education. Educational Studies in Mathematics, 47, 223-258. [Google Scholar]
 40. Goodwin, D. M. (2007). Exploring the relationship between high school teachers’ mathematics history knowledge and their images of mathematics. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Massachusetts Lowell. [Google Scholar]
 41. Gönülateş, F. O. (2004). Prospective teachers’ views on the integration of history of mathematics in mathematics courses. Unpublished Master Dissertation, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 42. Groza, S. V. (1968). A survey of mathematics: elementary concepts and their historical development. USA: Holt Rinehart and Winston. [Google Scholar]
 43. Gulikers, I. and Blom, K. (2001). A historical angle, a survey of recent literature on the use and value of history in geometrical education. Educational Studies in Mathematics, 47, 223-258. [Google Scholar]
 44. Hatisaru, V., Erbaş, A. K., ve Çetinkaya, B. (2011). Using history of mathematics in teaching mathematics: Teachers’ views. Thirty-Fifth Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Middle East Technical University, Ankara. [Google Scholar]
 45. Haverhals, N. and Roscoe, M. (2010). The history of mathematics as a pedagogical tool: teaching the integral of the secant via Mercator’s projection. The Montana Mathematics Enthusiast, 7(2-3), 339-360. [Google Scholar]
 46. Heiede, T. (2000). Denmark: A very short in-service course in the history of mathematics. In J. Fauvel ve J. Van Maanen (Eds.). History in mathematics education: The ICMI study (pp. 131-134). Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers. [Google Scholar]
 47. Ho, W. K. (2008). Using history of mathematics in the teaching and learning of mathematics in Singapore. Paper presented at the 1st RICE, Singapore: Raffles Junior College. [Google Scholar]
 48. Horton, L. B. (2011). High school teachers’ perception of the inclusion of history of mathematics in the classroom. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Massachusetts lowel. [Google Scholar]
 49. İdikut, N. (2007). Matematik öğretiminde tarihten yararlanmanın öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarına ve matematik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van. [Google Scholar]
 50. Ifrah, G. (1981). Histoire universelle des chiffres. Editions Seghers. Paris [Google Scholar]
 51. Ifrah, G. (1995). Rakamların Evrensel Tarihi. (Cilt 1) Ankara: Tübitak. [Google Scholar]
 52. Ifrah, G. (1995a). Rakamların Evrensel Tarihi. (Cilt 2) Ankara: Tübitak. [Google Scholar]
 53. Ifrah, G. (1995b). Rakamların Evrensel Tarihi. (Cilt 3) Ankara: Tübitak. [Google Scholar]
 54. Ifrah, G. (1996). Rakamların Evrensel tarihi. Çev. K. Dinçer). Ankara, Alfa Bilim Yayınları. [Google Scholar]
 55. Jankvist, T. U. (2009). A categorization of the whys and hows of using history in mathematics education. Educational Studies in Mathematics Education, 71(3), 235- 261. [Google Scholar]
 56. Jankvist, T. U. (2010). An emprical study of using history as a ‘goal’. Educational Studies in Mathematics Education, 74(1), 53-74. [Google Scholar]
 57. Karakuş, F. (2009). Matematik tarihi’nin Matematik Öğretiminde Kullanılması: Karekök Hesaplamada Babil Metodu. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 3(1), 195-206. [Google Scholar]
 58. Lim, S. Y. (2011, July). Effects of using history of mathematics on junior college students’ attitudes and achievement. 12.06.2019 tarihinde http://www.merga.net.au/documents/RP_SIEW.YEE.LIM_MERGA34-AAMT.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 59. Lingard, D. (2000). UK: A new dimension in educating mathematics teachers. In J. Fauvel ve J. Van Maanen (Eds.). History In Mathematics Education: The ICMI study (pp. 117-122). Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers. [Google Scholar]
 60. Lit, C. K., ve Wong, N. Y. (1999). A study on the use of history of mathematics in mathematical instruction among Hong Kong secondary school teachers. Curriculum Forum, 8, 50-65. [Google Scholar]
 61. Liu, P. (2003). Do teachers’ need to incorporate the history of mathematics in their teaching? Mathematics Teacher, 96(6), 416-421. [Google Scholar]
 62. Mankiewicz, R. (2002). Matematiğin Tarihi. İstanbul: Güncel Yayıncılık. [Google Scholar]
 63. Marshall, G. L. (2000). Using history of mathematics to improve secondary students’ attitudes toward mathematics. Unpublished Doctoral Dissertation, Illinois State University [Google Scholar]
 64. Mayfield, B. (2001). A history of mathematics course as a senior seminar. Primus, 11(3), 245-257. [Google Scholar]
 65. Millî Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 66. Millî Eğitim Bakanlığı. (2015). İlkokul matematik dersi 1, 2, 3 ve 4. sınıflar öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 67. Millî Eğitim Bakanlığı. (2017). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB. [Google Scholar]
 68. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB. [Google Scholar]
 69. Mersin, N. ve Durmuş, S. (2018). Matematik tarihinin ortaokul matematik ders kitaplarındaki yeri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 997-1019 [Google Scholar]
 70. Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in mathematics, 47(2), 175-197. [Google Scholar]
 71. Nataraj M. S. ve Thomas, M. O. J. (2009). Developing understanding of number system structure from the history of mathematics. Mathematics Education Research Journal, 21(2), 96-115. [Google Scholar]
 72. Özcan, D. (2014). Anadolu lisesi öğrencilerine uygulanan matematik tarihiyle zenginleştirilmiş öğretim programının matematik başarısına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. [Google Scholar]
 73. Özdemir, A. Ş. ve Göktepe Yıldız, S. (2015) Sınıfta matematik tarihinin kullanımına bir örnek: babil sayma sistemi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 26-49. [Google Scholar]
 74. Tekin, B. ve Tekin, S. (2004). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık düzeyleri üzerine bir araştırma. MATDER 12.06.2019 tarihinde, http:// www.matder.org.tr/index. php?option=com_contentveview=articleveid=77:matematik-ogretmenadaylarinin-matematikselokuryazarlik-duzeyleri-uzerinebir-arastirma-vecatid=8:matematik-kosesimakaleleriveItemid=172 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 75. Tzanakis, C. and Arcavi, A. (2002). Integrating history of mathematics in the classroom: an analytic survey, In Favuel, J. and Van Manen, J. (Eds.), History In Mathematics Education (pp. 201-240), Netherlands: Kluwer Academic Publishers [Google Scholar]
 76. Ülger, A. (2006). Matematiğin kısa bir tarihi. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi. [Google Scholar]
 77. Pengelley, D. (2002). A graduate course on the role of history in teaching mathematics. Presented at the Study the Masters: The Abel Fauvel Conference, University of Gothenburg, Sweden. [Google Scholar]
 78. Pletsel, V. (2012). Does the Ishango Bone indicate knowledge of the base 12? An interpretation of a prehistoric discovery, The first mathematical tool of humankind. 12.06.2019 tarihinde https://arxiv.org/abs/1204.1019 adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 79. Radford, L., Bernard, A., Fried, M. N., Furinghetti, F. ve Sinclair, N. (2014). History of mathematics and mathematics education. In Fried, M. N. ve Dreyfus, T. (Eds.), Mathematics ve mathematics education: Searching for common ground (pp. 89-110). New York: Springer, Advances in Mathematics Education series. [Google Scholar]
 80. Rickey, V. F. (1995). My favorite ways of using history in teaching calculus. Swetz, In F., Fauvel, J., Bekken, O., Johansson, B. ve Katz, B. (Eds.), Learn from the Masters (pp.123-134). Washington, DC: The Mathematical Association of America [Google Scholar]
 81. Sertöz, S. (2005). Matematiğin aydınlık dünyası. Ankara: Tübitak Popüler Bilim kitapları Serisi. [Google Scholar]
 82. Seyitoğlu, E., Akkaya, K., Yıldız, C., Arslan, S. ve Coştu, S. (2011). Students’ views about activities developed on the history of Pythagoras’ theorem. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 882-886. [Google Scholar]
 83. Siu, M. K. (2004). No, I do not use history of mathematics in my class. Why? In S. Kaijser (Ed.), History and pedagogy of mathematics: Proceedings of the history and pedagogy of mathematics (Pp. 375-376). Uppsala, Sweden: HPM [Google Scholar]
 84. Struik, D. J. (2002). Kısa matematik tarihi. Çev. Yıldız Silier, İstanbul: Doruk [Google Scholar]
 85. Sullivan, K.M. (1985). Pre-service secondary mathematics teachers' attitudes about the history of mathematics. (Unpublished Master’s Thesis). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. [Google Scholar]
 86. Swetz, F. J. (1994). Learning activities from the history of mathematics. Portland: Walch Publishing. [Google Scholar]
 87. Swetz, J. W. (1997). Using problems from the history of mathematics in classroom instruction, İçinde, (Ed: Swetz, F., Fauval, J., Bekken, O., Johansson, B. and Katz, V.). Learn from the masters, The Mathematical Association of America. [Google Scholar]
 88. Tzanakis, C. ve Arcavi, A. (2000). Integrating history of mathematics in theclassroom: An analytic survey. In Fauvelve Van Maanen (Eds.). History In Mathematics Education: The ICMI Study (pp. 201-240). Dordrecht: Kluwer. [Google Scholar]
 89. Weaver, J. (2004). Matematik kâşifi. (Çev.Barış, Akalın, Bilge Şipal). İstanbul: Güncel Yayıncılık. [Google Scholar]
 90. Williams, K., ve Scott, P. (2003). Egyptian mathematics. Australian Mathematics Teacher, 59(4), 38-40. [Google Scholar]
 91. Wilson, P. S. and Chauvot, J. B. (2000). Who? How? What? A strategy for using history to teach mathematics. Mathematics Teacher, 93(8), 642-645. [Google Scholar]
 92. Yee, L. S., ve Chapman, E. (2011). Using history to enhance student learning and attitudes in Singapore mathematics classrooms. Education Research and Perspectives, 37, 110-132. [Google Scholar]
 93. Yenilmez, K. (2011) Matematik öğretmeni adaylarının matematik tarihi dersine ilişkin düşünceleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,30, (2), 79-90. [Google Scholar]
 94. Yıldız, C. (2013). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik tarihi derslerinde kullanma durumlarının incelenmesi: HİE’den yansımalar. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 95. Yıldız, C. ve Baki, A. (2016). Matematik tarihinin derslerde kullanımını etkileyen faktörlere ilişkin öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 451-472. [Google Scholar]
 96. Yıldız, C., Çabakçor, B. Ö., Özdoğan, Z. B. ve Arslan, S. (2011). The views of the teacher and students in regards to the use of the history of mathematics in the teaching of fractal subject. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 868-872. [Google Scholar]
 97. Yıldız, C., Hacısalihoğlu Karadeniz, M., ve Göl, R. (2015). The usage of the biographies of mathematicians in elementary and secondary mathematics textbooks. VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sürmeli Efes Hotel, İzmir. [Google Scholar]
 98. Yıldız, C., ve Gökçek, T. (2013). Using life stories in mathematics teaching. International Symposium on Changes and New Trends in Education, Necmettin Erbakan University, Konya. [Google Scholar]