|  e-ISSN: 2618-589X

Volume 3 Issue 1 (February 2019)

Issue Information

Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2019.485

Abstract

Keywords:

Original Articles

Matematiğin Tarihsel Gelişimi ve Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılması

Murat BAŞ

pp. 1 - 22   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2019.485.01

Abstract

Matematik okuryazarlığı yüksek bireyler yetiştirmenin önündeki en büyük engellerden birisi olarak, matematiğin öğrenciler için sıkıcı, günlük yaşamla ilişkilendirilememiş ve izole edilmiş bir ders olarak görülmesi söylenebilir. Oysa ki matematik doğası gereği diğer bilimler içerisinde bağımsız olma özelliği ile diğer disiplinler üzerinde etkisi olan ve bireylerin yaşamları boyunca kullanmaları boyutuyla oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda matematik öğretiminde matematik tarihinin kullanımı; öğrencilerin tarihi bir bakış açısı ile öğrenmesine, daha kompleks problemleri çözme ve mantıksal düşünmesine pozitif etki edeceği için matematik öğretimine sağlayacağı katkının oldukça önemli olduğu söylenebilir. Bu çalışma ile matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanılması tartışılarak alan yazına katkı sunulması amaçlanmıştır. Derleme niteliğinde olan bu makalede sırasıyla; 1 Matematiğin Tarihsel Gelişimi, 2 Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılması, 3 Matematik Tarihinin Kullanımının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri 4 Sonuç ve Öneriler olmak üzere konular dört başlık altında tartışılmıştır. Matematik tarihinin derslere entegrasyonun öğretmenlerin hem alan bilgisi hem de öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerinin gelişimine; öğrencilerin de bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkı sağlayacağı alan yazında farklı araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır. Bu bağlamda matematik tarihinin programlara dahil edilmesi öğrenme-öğretme sürecinin daha nitelikli olması açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir.

Keywords: Matematik tarihi, Matematik eğitimi, Öğretim stratejileri, Öğretim programı

Teknoloji Çağının İlişki Biçimlerine Bir Bakış: Sanal Bağlanma

Dilek GENÇTANIRIM-KURT & Hatice ŞABANOĞLU

pp. 23 - 39   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2019.485.02

Abstract

Sanal bağlanma kavramının açıklanmasının amaçlandığı bu çalışma derleme niteliğindedir. Her geçen gün teknolojinin yaygınlaşmasına ve sanal alanların kullanımının artmasına paralel olarak yeni bir ilişki biçimi olarak sanal bağlanmanın ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle genç yetişkinler kendini daha rahat ifade edebilme, yakın ilişkiler kurma adına sanal alan üzerinden ilişkiler yaşamaya ve bu ilişkileri yaşamının merkezine almaya başlamıştır. Öyle ki bireyler sanal alan üzerinden ilişki kurdukları kişi veya kişilerle iletişime geçmeyi sabırsızlıkla beklemektedir. Etkileşime geçmediklerinde ise huzursuzluk, kaygı, merak gibi duygular hissetmektedirler ve bu durum genç yetişkinlerin giderek günlük yaşamlarından uzaklaşıp sanal alanda kurdukları etkileşimlere bağlı hale gelmelerine sebep olmaktadır. Sanal bağlanma ortaya koyduğu kişisel ve toplumsal sonuçlar açısından araştırılması ve anlaşılması önemli bir durumdur. Özellikle ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların sanal bağlanma kavramını ve onu etkileyen faktörlerin farkına varması sanal ilişki kuran danışanlarına daha sağlıklı hizmet vermelerini sağlayabilecektir. Bireyleri sanal bağlanmaya iten birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada bu faktörlerden sıklıkla vurgulanan bağlanma stilleri, yalnızlık, utangaçlık ve arkadaş ilişkileri faktörleri derinlemesine ele alınmış ve tartışılmıştır ve bu bağlamda öneriler sunulmuştur.

Keywords: Virtual attachment, Virtual relationship attachment, Virtual spaces

Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersi Öğretim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

Erdal DEMİRTAŞ & Mutlu Pınar DEMİRCİ-GÜLER

pp. 40 - 60   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2019.485.03

Abstract

Bu çalışmada, ilkokul düzeyinde fen bilimleri dersini yürütmekte olan sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersi öğretim sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin betimlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kırşehir ili merkez ilçede görev yapan ve on yedi kişiden oluşan çalışma grubu ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Görüşme sorularının hazırlanması sürecinde literatür taranmış ve öğretmenlerin karşılaşabilecekleri sorunlar öğretim programı, öğretmen, öğrenci, ders kitabı, öğrenme ortamı, veli ve idari kaynaklı olmak üzere yedi başlık altında toplanmış ve bu başlıklara yönelik yedi adet soru ile veri toplama sürecine gidilmiştir. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiş ve çözümleme sonucunda öğretmenlerin; konuların sınıf seviyesine uygun olmaması, ölçme değerlendirme sorularının bilişsel alanda alt düzeyde olması, laboratuvarın olmaması, ya da kullanılmaması, öğretmenlerin alan bilgilerini yeterince güncelleyememeleri, velilerin öğretim sürecinde yeterli desteği göstermemeleri konularında sorunları ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sorunların çözümleri noktasında, hizmet içi uygulamaların nitelik ve nicelik olarak arttırılması, laboratuvar kullanımı ya da sınıfların dizaynı konusunda okul idaresinin öğretmenleri desteklemesi, velilerin öğretim sürecine destek olmaları noktasında bilinçlendirme çalışmalarının düzenlenmesi, ders kitapları ve programlarının revize edilmesi kısmında öğretmenlerin daha aktif rol almalarının sağlanması önerilebilir.

Keywords: Elementary education, Science education, Educational problem

Happiness Scale at School for Primary School Students: Validity and Reliability Study

Aslı GÜNDOĞAN & Cüneyit AKAR

pp. 61 - 75   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2019.485.04

Abstract

The aim of this study is to develop the Happiness Scale in school and to examine the validity and reliability studies of primary school students in order to determine their level of happiness in school. The study group consisted of 279 primary school students. Content and construct validity were used to determine the validity of the scale. Expert opinion was consulted for content validity; exploratory and confirmatory factor analyzes were performed to test the construct validity. The results of the analysis showed that the scale with three-point Likert type consisted of 9 items and two sub-dimensions. The sub-dimensions of the scale are happiness in school “and “unhappiness in school” In the reliability study, Cronbach's alpha internal consistency coefficients were found to be 0.68 for both subscales and 0.76 for the whole scale. The findings show that the Happiness Scale at School is a valid and reliable measurement tool for determining the level of happiness of primary school students

Keywords: Primary school, Subjective well-being, Happiness, Happiness scale at school