|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2021, Vol. 5(2) 181-203

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Yeterliliklerinin İncelenmesi

Alihan YUSUFOĞLU & Ebru GENÇTÜRK

pp. 181 - 203   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2021.490.02   |  Manu. Number: tay journal.2021.010

Published online: December 31, 2021  |   Number of Views: 57  |  Number of Download: 242


Abstract

Son yıllarda yaşanan teknolojik ilerlemeler, eğitim ve öğretim faaliyetlerini de etkilemektedir. 21.yy becerilerine sahip bireylerin yetiştirilebilmesi için teknolojik gelişmelerin eğitim sürecinin farklı alanlarına dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 11 farklı üniversitede öğrenim görmekte olan 640 öğretmen adayı (1.ve 4. Sınıf) oluşturmaktadır. Araştırma nicel olup kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Horzum, Akgün ve Öztürk (2014) tarafından geliştirilen Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Yeterlilikleri Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler SPSS 21.0 ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının TB, PB, AB, TAB, PAB, TPB ve TPAB alt boyut faktörlerinde kendilerini yeterli seviyede gördükleri söylenebilir. En düşük ortalaması olan alt boyut TB ve en yüksek ortalaması olan alt boyut ise PAB olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak öğretmen adaylarına, TPAB yeterliliklerini geliştirmeye ve eğitimde teknoloji entegrasyonu sağlayamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords: TPAB, Sosyal bilgiler, Teknoloji entegrasyonu


How to Cite this Article?

APA 6th edition
YUSUFOGLU, A. & GENCTURK, E. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Yeterliliklerinin İncelenmesi . TAY Journal, 5(2), 181-203. doi: 10.29329/tayjournal.2021.490.02

Harvard
YUSUFOGLU, A. and GENCTURK, E. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Yeterliliklerinin İncelenmesi . TAY Journal, 5(2), pp. 181-203.

Chicago 16th edition
YUSUFOGLU, Alihan and Ebru GENCTURK (2021). "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Yeterliliklerinin İncelenmesi ". TAY Journal 5 (2):181-203. doi:10.29329/tayjournal.2021.490.02.

References
 1. Açıkgül, K., & Aslaner, R. (2015). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının TPAB güven algılarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 118-152. [Google Scholar]
 2. Akman, Ö. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının teknolojik, pedagojik ve alan bilgisi öz yeterlik algı düzeylerinin çok yönlü incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 3. Aksin, A. (2020). Sosyal bilgiler öğretiminde yenilikçi teknoloji kullanımı. Y. Ayaydın (Ed), Sosyal bilgiler öğretiminde teknolojinin kullanımı uzaktan eğitim için alternatifler içinde (s. 35-61). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi. [Google Scholar]
 4. Akyıldız, S., & Altun, T. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin (TPAB) bazı değişkenlere göre incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 318-333. [Google Scholar]
 5. Angeli, C., & Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT-TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & Education, 52(1), 154-168. [Google Scholar]
 6. Aşkım-Kurt, A., (2013). Eğitimde teknoloji entegrasyonuna kavramsal ve kuramsal bakış. I. Kabakçı-Yurdakul (Ed.), Teknopedagojik eğitime dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı içinde (s.3-37). Ankara: Anı. [Google Scholar]
 7. Aydın, F., & Karaa, F. N. (2013). Öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları: Ölçek geliştirme çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi (Journal of Turkish Science Education), 10(4), 103–118. [Google Scholar]
 8. Birhanlı, A., & Gündüz, R.(2021). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeylerinin incelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7(2), 27-40. [Google Scholar]
 9. Bozkurt, A., Koç, Y., & Demir, S. (2013). PAB çerçevesinde matematik öğretimine bir teknoloji entegrasyon modeli ve uygulama örneği. T. Yelken, H. Tokmak, S. Özgelen & L. İncekapı (Ed.), Fen ve matematik eğitiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarımı içinde. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 11. Canbazoğlu-Bilici, S. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi ve özyeterlikleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 12. Doğan, F. (2019). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 13. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (Vol.7). NewYork:McGraw-Hill. [Google Scholar]
 14. Geçit, Y. (2015). Eğitim, öğretim teknolojisi ve iletişim. M. Küçük (Ed.), Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı içinde (s.1-22). Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 15. Griffin, P. ve Care, E. (Eds.). (2011). Assessment and teaching of 21st century skills: Methods and approach. Springer. [Google Scholar]
 16. Grossman, P. L. (1989). A study in contrast: sources of pedagogical content knowledge for secondary English. Journal of Teacher Education, 40(5), 24-32. [Google Scholar]
 17. Guerrero, S. M. (2005). Teacher knowledge and a new domain of expertise: Pedagogical technology knowledge. Journal of Educational Computing Research, 33(3), 249-267. [Google Scholar]
 18. Gündoğmuş, N. (2013). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 19. Hamarat, E. (2019). 21. yüzyıl becerileri odağında Türkiye’nin eğitim politikaları. Seta Analiz, 272, 1-24. [Google Scholar]
 20. Hammond, T. C., & Manfra, M. M. (2009). Giving, prompting, making: Aligning technology and pedagogy within TPACK for social studies instruction. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(2), 160-185. [Google Scholar]
 21. Haseski H. İ. (2019). Bilişim teknolojileri dersi: Öğretmen adaylarının bakış açısından bir değerlendirme. Trakya Eğitim Dergisi, 9(4), 666-679. [Google Scholar]
 22. Jordan, K. (2013). The influence of gender on beginning teachers’ measurement of TPACK knowledge. Australian Educational Computing, 28(2), 21-42. [Google Scholar]
 23. Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi (4. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 24. Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2013). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?. Journal of Education, 193(3), 13-19. [Google Scholar]
 25. Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?. Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70. [Google Scholar]
 26. Koh, J. H. L., Chai, C. S., & Tsai, C. C. (2010). Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. Journal of Computer Assisted Learning, 26(6), 563-573. [Google Scholar]
 27. Margerum-Leys, J., & Marx, R. W. (2002). Teacher knowledge of educational technology: A case study of student/mentor teacher pairs. Journal of Educational Computing Research, 26(4), 427-462. [Google Scholar]
 28. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2008). Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers college record, 108(6), 1017-1054. [Google Scholar]
 29. Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and teacher education, 21(5), 509-523. [Google Scholar]
 30. Öztürk, Ö. K., & Tetik, E. (2015). Sosyal ağ destekli bilişim teknolojileri eğitiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Education Sciences, 10(3), 151-168. [Google Scholar]
 31. Shin, T., Koehler, M. J., Mishra, P., Schmidt, D., Baran, E., & Thompson, A. (2009). Changing Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) through course experiences. In I. Gibson, R. Weber, K. McFerrin, R. Carlsen, & D. A. Willis (Eds.), Society for Information Technology and Teacher Education International Conference book (pp. 4152-4156). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (MCE). [Google Scholar]
 32. Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational researcher, 15(2), 4-14. [Google Scholar]
 33. Sönmez, V., & G.,Alacapınar, F. (2019). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (7.b.s). Ankara: Arı Yayıncılık. [Google Scholar]
 34. Tanak, A. (2020). Designing TPACK-based course for preparing student teachers to teach science with technological pedagogical content knowledge. Kasetsart Journal of Social Sciences, 41(1), 53-59. [Google Scholar]
 35. Tuncer, M. & Bahadır, F. (2016). Öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 11(9), 839-858. [Google Scholar]
 36. Türkyılmaz, T. (2018). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerinin öğrenme stratejileri ve düşünme stilleri açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya. [Google Scholar]
 37. Yanpar-Yelken, T., Sancar-Tokmak, H., Özgelen, S., & İncikabı, L.(2013). Fen ve matematik eğitiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarımları (1. bs.). Ankara: Anı. [Google Scholar]
 38. Yekta, M., & Arıcı, N. (2005). Mesleki ve teknik eğitimde çoklu ortam araçları kullanılmış web tabanlı öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 144-153. [Google Scholar]
 39. Yurdakul, I. & Odabaşı, F. (2013). Teknopedagojik eğitim modeli. I. Kabakçı-Yurdakul (Ed.), Teknopedagojik eğitime dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı içinde (s. 41-67). Ankara: Anı. [Google Scholar]
 40. Yurdakul, İ. K. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 397-408. [Google Scholar]
 41. Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Sosyal_Bilgileri_Ogretmenligi_Lisans_Programi09042019.pdf 01 Haziran 2021 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]