|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2021, Vol. 5(2) 253-273

Okul Müdürlerinin Denetmenlik Görevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Sibel GÜVEN & Fevzi DEMİR

pp. 253 - 273   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2021.490.05   |  Manu. Number: tay journal.2021.013

Published online: December 31, 2021  |   Number of Views: 32  |  Number of Download: 281


Abstract

Okul müdürlerinin görev tanımlarına eklenen denetim görevinin okul müdürleri tarafından nasıl algılandığı, denetim görevinin okul müdürleri üzerindeki etkileri, denetim görevi ve okul müdürlerinin denetim süreci hakkındaki düşüncelerinin ortaya konulması ve incelenmesini amaç edinen bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim ile desenlenmiştir. Araştırmada, verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu soruların yer aldığı anket kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu araştırmaya gönüllü olarak katılan 11 okul müdürü oluşturmuştur. Veri toplama aracı ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Ortaya çıkan bulgular sonucunda okul müdürlerinin denetim görevinin okul müdürlerine verilmesini doğru bulduklarını ancak bu durumun bazı olumsuzluklarından yakındıkları görülmüştür. Okul müdürleri denetim göreviyle birlikte yetkilerinin genişlediğini düşünmediklerini ifade etmişlerdir.

Keywords: Okul müdürleri, Denetim, Hesapverilebilirlik


How to Cite this Article?

APA 6th edition
GUVEN, S. & DEMIR, F. (2021). Okul Müdürlerinin Denetmenlik Görevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi . TAY Journal, 5(2), 253-273. doi: 10.29329/tayjournal.2021.490.05

Harvard
GUVEN, S. and DEMIR, F. (2021). Okul Müdürlerinin Denetmenlik Görevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi . TAY Journal, 5(2), pp. 253-273.

Chicago 16th edition
GUVEN, Sibel and Fevzi DEMIR (2021). "Okul Müdürlerinin Denetmenlik Görevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi ". TAY Journal 5 (2):253-273. doi:10.29329/tayjournal.2021.490.05.

References
 1. Akbaşlı, S. ve Tunç, Z. (2019). İlkokul öğretmenlerinin müdürlerin ders denetimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 75-92. [Google Scholar]
 2. Aydazer, B. (2020). Okul müdürlerinin ders denetimine ilişkin öğretmen görüşleri (Pamukkale ilçe örneği). [Google Scholar]
 3. Aydın, M. (1993). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Aydın, M. (2011). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi. [Google Scholar]
 5. Başar, H. (2000). Eğitim Deneticisi. Ankara. Pegem A Yayınevi. [Google Scholar]
 6. Birel, F. K. ve Erçek, M. K. (2019). Okul müdürlerinin ders denetimine ilişkin görüşleri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 2(3), 169-177. [Google Scholar]
 7. Can, E. ve Gündüz, Y. (2016). İlkokullarda çalışan öğretmenlerin, maarif müfettişleri ve okul müdürlerinin yapmış olduğu rehberlik çalışmalarından yararlanma düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(1), 1-28. doi: 10.14527/kuey.2016.001 [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Creswell, J. W. (2014). Research design (G. Hacıömeroğlu, Çev.). Demir, Ş. B. (Ed.). Ankara: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 9. Göker, S. D. ve Gündüz, Y. (2017). Eğitim denetimi sürecinde hesap verebilirlik ve şeffaflık uygulamaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 83-93. [Google Scholar]
 10. Gümüşeli, A. İ. (2004). Eğitimde Denetleme ve Değerlendirmeye İlişkin Farklı Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Denetim Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Öneriler. Milli Eğitim Bakanlığı‟nda Yeniden Yapılanma ve Eğitim Denetiminde Yeni Yaklaşımlar Paneli. [İnternet: 20-10– 2007] http://www.agumuseli.com/dokumanlar/makale/ denet_deger.pdf [Google Scholar]
 11. Gündüz, Y. (2017). İlköğretim kurumlarında görev yapan müdürlerin denetim görevlerini yerine getirme düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1681-1694. [Google Scholar]
 12. Helvacı, M.A. (2010). Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Johnson, B. & Christiensen, L. (2014). Educational reserach quantative, qualitative and mixed approaches: Mixed methods (A. Türkdoğan, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 13. MEB. (1973). Milli eğitim temel kanunu. Resmi Gazete. Yayım Sayı: 14574, Tarihi: 24/6/1973. [Google Scholar]
 14. MEB. (2011). 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname. Resmi Gazete. Tarih:14/09/2011, Sayı:28054. [Google Scholar]
 15. MEB. (2013). Millî Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği. Resmi Gazete. Sayı: 28758, Tarih: 07/09/2013. [Google Scholar]
 16. MEB. (2014). 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun. Resmi Gazete. Tarih:14/03/2014, Sayı:28941. [Google Scholar]
 17. MEB. (2014a). Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. Resmi Gazete. Tarih: 26/07/ 2014, Sayı: 29072. [Google Scholar]
 18. MEB. (2016a). Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun. Resmi Gazete. Sayı 29913, Kanun No: 6764. [Google Scholar]
 19. MEB. (2016b) İlkokul/ortaokul rehberlik ve denetim rehberi. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 20. MEB. (2016c) Lise ve dengi okullar rehberlik ve denetim rehberi. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Ankara. MEB. (2016d) Özel eğitim kurumları rehberlik ve denetim rehberi. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 21. MEB. (2016e). Okulöncesi eğitim kurumları rehberlik ve denetim rehberi. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 22. UNDP (United Nations Development Programme) (1998). Glossary of key terms. governance for sustainable human development, p.1. (http://magnet.undp.org/policy/glossary.htm). Son erişim tarihi: 05.02.2015. [Google Scholar]
 23. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık. [Google Scholar]