|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2023, Vol. 7(1) 1-25

Investigation 9th Grade Students' Empathic Tendency Levels and Critical Thinking Skills

Engin Zabun

pp. 1 - 25   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2023.537.01   |  Manu. Number: tay journal.2023.001

Published online: March 31, 2023  |   Number of Views: 33  |  Number of Download: 450


Abstract

The purpose of this research is to investigate the level of Empathetic Tendency and Critical Thinking skills of students who were placed/enrolled in the 9th grade after the 2021 High School Entrance Exam (LGS) in the central district of Tokat province and to reveal the relationship between these two variables. In the research, the scanning model was used to reveal the existing situation as it is, and in addition, the relational model was used to determine the relations between the variables examined in the study. The study group consisted of 408 students. It was found that the empathetic tendency levels of 9th-grade students were slightly above average, while their critical thinking skills were below average. Empathetic tendency levels showed a significant difference according to the gender variable, but it did not show a significant difference according to the mother-father attitude variable, it was found that there was no significant relationship between empathetic tendency levels and academic achievement, but there was a negative and low-level significant relationship between empathetic tendency levels and critical thinking skills.

Keywords: Critical thinking, empathy, academic achievement


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Zabun, E. (2023). Investigation 9th Grade Students' Empathic Tendency Levels and Critical Thinking Skills . TAY Journal, 7(1), 1-25. doi: 10.29329/tayjournal.2023.537.01

Harvard
Zabun, E. (2023). Investigation 9th Grade Students' Empathic Tendency Levels and Critical Thinking Skills . TAY Journal, 7(1), pp. 1-25.

Chicago 16th edition
Zabun, Engin (2023). "Investigation 9th Grade Students' Empathic Tendency Levels and Critical Thinking Skills ". TAY Journal 7 (1):1-25. doi:10.29329/tayjournal.2023.537.01.

References

  Acun Kapıkıran, N., Kapıkıran, Ş. & Başaran, I. (2010). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin empatik eğilimler ve algıladıkları anne ve baba olumlu sosyal davranışları: cinsiyetin farklılaştırıcı rolü. [Predicting the Empathic Levels of the Counseling and Guidance Students with Respect to Their Mothers’ and Fathers’ Pro-Social Behaviors: The Moderating Role of Gender] Ege Eğitim Dergisi, 11(1), 1-19. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egeefd/issue/4908/67231

  Akar, C., & Kara, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi. [The evaluatıon of 4ht elementary school students' crıtıcal thınkıng skılls ın terms of some varıables] Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 5(3), 1359-1369.

  Akbıyık, C. (2002). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı [Critical thinking and academic achievement]. (Dissertation Number. 117512). [Master Thesis, Hacettepe University], YÖK Thesis Center.

  Akınoğlu, O. (2001). Eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen bilgisi öğretiminin öğrenme ürünlerine etkisi [The effect of critical thinking skills based science education to learning outcomes]. (Dissertation Number. 100430). [Master thesis, Hacettepe University], YÖK Thesis Center.

  Albakır Yavuz, Ö. (2019). Özel yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin empatik eğilim ve sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [The relationship between empathic tendency and social emotional learning skills in gifted and non-gifted students]. (Dissertation Number. 549327). [Master thesis, İstanbul University], YÖK Thesis Center.

  Ananiadou, K. & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, No.41, OECD Publishing http://dx.doi.org/10.1787/218525261154

  Ataşalar, J. (1996). Üniversite öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerine cinsiyet ve yaşlarına göre kendini açma davranışları [The level of self disclosure of university students according to empatic tendency levels sex and ages]. (Dissertation Number. 52779). [Master thesis, Hacettepe University].

  Atilla, G. (2007). Erillik/ dişillik boyutunun empatik beceri ile ilişkisi [The relationship of masculinity/ femininity dimension with empathic skill]. (Dissertation Number. 220679). [Master thesis, Süleyman Demirel University].

  Ayten, A. (2010). Empati ve din [Empathy and religion]. İz.

  Bakan, U. (2010). İlköğretim medya okuryazarlığı dersinin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi [The evaluation of the effect of critical thinking skills over primary education media literacy courses]. (Dissertation Number. 304043), [Master thesis, Atatürk University].

  Balcı, E. (2012). Sınıf öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyleri (Beşiktaş ilçe örneği) [Determınıng empathıc tendency levels of class teachers (The sample of Beşiktaş)]. (Dissertation Number. 322468). [Master thesis, Yeditepe University.

  Branch, J. B. (2000). The relationship among critical thinking, clinical decision-making, and clinical practical A comparative study. Idaho: University of Idaho

  Bulut, H. & Düşmez, İ. (2014). Öğretmenlerin empatik eğilim becerilerinin demografik ve mesleki değişkenler bakımından karşılaştırılması. [A comparison of teachers’ empathic tendency in terms of demographic and professional variables] Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014(1): 105-115.

  Buyruk, H. (2018). Gelişen teknolojiler, değişen işgücü nitelikleri ve eğitim. [Developing technologies, changing labour qualities and education] Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 599-631.

  Büküm, S. (2013). Din görevlileri ile öğretmenlerin empatik eğilim ve beceri düzeylerinin karşılaştırılması: Fethiye örneği [Comparison of religious men and teachers' empathique tendency, their level of skill and ability: Example of Fethiye]. (Dissertation Number 325255). [Master Thesis, Süleyman Demirel University] YÖK Thesis Center.

  Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21.yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. [21st Century Skills According to International Frameworks and Building Them in the Education System] İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134. Retrieved February 11, 2022 from http://www.itobiad.com/issue/39481/494286

  Çekin, A. (2013). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. [The examination of critical thinking skills of religious culture and ethics teacher candidates ın terms of some variables] Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1), 25-46. http://doi.org/10.18498/amauifd.21306

  Çolakoğlu, F.F., & Solak, N. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin cinsiyet ve okul türüne göre saldırganlık düzeyleri ile empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi (Çorum ili örneği). [Nalysıs and examınatıon of aggressıon levels and empathetıc tendency levels of secondary school students accordıng to the type of school and gender (Case of Çorum province) International Journal of Social Science, 26, 57-66. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2392

  Çubukçu, Z. (2012). Düşünme becerileri. Ankara: Pegem Akademi.

  Çubukçu, Z., & Gültekin, M. (2006) İlköğretimde öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler. [Social skills that need to be gained by primary school students] Bilig: 155-174 https://dergipark.org.tr/en/pub/bilig/issue/25369/267789.

  Davis C. M. (2005). Empati nedir? Empati öğretilebilir mi? (Ö. Sezer ve S. Damar, Çev.). web. inonu.edu.tr/~efdergi/OSezer.doc

  Demir, M. K. (2006). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde eleştirel düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [The research of fourth and fifth grade primary school students critical thinking levels in social studies lessons according to different variables] (Dissertation Number. 187631) [Master Thesis, Gazi University], YÖK Thesis Center.

  Demir, R., & Aybek, B. (2014). Lise öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 122-140. Retrieved February 12, 2022 from https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23509/250486

  Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme [Curriculum development in education from theory to practice]. Pegem.

  Derelioğlu, Y. (2004). Üniversite öğrencilerinde eleştirel düşünme ile denetim odağı arasındaki ilişkinin incelenmesi [The relationship between university students' critical thinking and locus of control]. Dissertation Number. 149004).[Master Thesis, Marmara University], YÖK Thesis Center.

  Dinçyürek, S. (2013). Üniversite öğrencilerinin empatik becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 0 (10), Retrieved February 20, 2022 from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marucog/issue/457/3667

  Dökmen, Ü. (2009). İletişim çatışmaları ve empati. Ankara: Sistem.

  Dökmen, Ü. (1987). Empati kurma becerisi ile sosyometrik statü arasındaki ilişki. A.Ü.E. B. F. Dergisi 20(1-2);183-207 https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001059

  Dökmen, Ü., (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bil. Fak. Dergisi,21,1(2),155-190. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000999

  Durukan, E., & Maden, S. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma. [A study on the evaluation of turkish pre-service teachers’ critical thinking tendency] Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (28), Retrieved from March 22, 2022 https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4770/65625

  Ekinci, Ö. (2009). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi [Analysis of the empathy and the critical thinking disposition of the teacher candidates]. (Dissertation Number 241518). [Master Thesis, Çukurova University], YÖK Thesis Center.

  Ekinci, Ö. & Aybek, B. (2010). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi (Analysis of the empathy and the critical thinking disposition of the teacher candidates) İlköğretim Online, 9(2), 3-14. Retrieved January 25, 2022 from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8595/106940

  Ennis, R. (1985). Goals for critical thinking curriculum. A. Costa (Ed.), Developing Minds (s 54-57). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

  Epstein. R. L. (1999). Critical thinking. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

  Ercoşkun, M., H. (2005), Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin empatik becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [The investigation of empathic skills of the department of primary school teaching students as regards various variations]. (Dissertation Number. 162973). [Master Thesis, Atatürk University], YÖK Thesis Center.

  Ercoşkun, M. H., Dilekmen, M., Ada, Ş. & Nalçacı, A. (2010). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin empatik becerilerinin bireysel değişkenler açısından incelenmesi. (Examination of empathic skills of classroom teacher students in terms of individual variables) Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(13), 207-217. Retrieved February 8, 2022 from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2774/37157

  Erdem, A. R. & Genç, G. (2015). Lise öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. [Analysıs of crıtıcal thınkıng skılls of hıgh school students’ from the poınt of some varıables] Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 58-69. Retrieved February 9, 2022 from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inesj/issue/40015/475743

  Erkmen, G. (2007). Selçuk üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin empatik eğilimlerinin sporda tercih ettikleri lider davranışları ile karşılaştırılması [The comparison of emphatic tendencies among the students at the selcuk university physical educution and sports high school with their desired leadership behaviour]. (Dissertation Number. 195185). [Master Thesis, Selçuk University], YÖK Thesis Center.

  Ersoy, E. & Başer, N. (2011). İlköğretim ikinci kademede eleştirel düşünmenin yeri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-10. Retrieved February 16, 2022 from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder/issue/33886/375210

  Evancho, R. S. (2000). Critical thinking skills and dispositions of the undergraduate baccalaureate nursing student. (Unpublished Master's Thesis). Connecticut: Southern Connecticut State University.

  Evcen, D. (2002). Watson-Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Testi'nin (form s) Türkçeye uyarlama çalışması [Adaptation of Watson-Glaser Critical Thinking Apprasial Test (form s) to Turkish]. (Dissertation Number. 122372). [Master Thesis, Ankara University], YÖK Thesis Center.

  Facione, N. C., Facione, P. A., & Sanchez, C. A. (1994). Critical thinking disposition as a measure of competent clinical judgment: the development of the california critical thinking disposition ınventory. The Journal of nursing education, 33(8), 345–350. https://doi.org/10.3928/0148-4834-19941001-05

  Facione, P. A. (1990). The california critical thinking skills test: college level technical report #1—experimental validation and content validity. ERIC Document ED. 327-549. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.131.8583&rep=rep1&type=pdf

  Facione, P. & Facione, N. & Giancarlo, C. (2000). The disposition toward critical thinking: ıts character, measurement, and relationship to critical thinking skill. Informal Logic. 20. https://doi.org/10.22329/il.v20i1.2254

  Filiz, A. (2009). Farklı lise türlerindeki öğrencilerin empatik eğilimleri ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (Kartal ilçesi örneği) [The investigation of relationship between different secondary schools’s students? empathic tendency and aggressiveness]. (Dissertation Number. 234826). [Master Thesis, Yeditepe University], YÖK Thesis Center.

  Findlay, C.L., Girardi A., Coplan R.J. (2006). Links between empathy, social behaviour and social understanding in early childhood. Early Childhood Research Quarterly, Volume: 21: 347–359.

  Görücü, E. (2014). Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of relationship between the reading habits and critical thinking skills of sixth, seventh and eighth grade students]. (Dissertation Number. 356320). [Master Thesis, Yeditepe University, YÖK Thesis Center.

  Gray, A. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Paper presented at the World Economic Forum. Obtenida el. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

  Harari, Y. N. (2018). 21.yüzyıl için 21 ders (21 lessons for the 21st century) (S. Siral, Trans.). Kolektif Kitap.

  İkiz, H. (2009). 6 yaş grubundaki çocukların benlik algıları ile aile işlevleri arasındaki ilişkinin incelemesi [The investigation ofthe relationship between self perception levels of children in 6 years ago group with family functions]. (Dissertation Number. 250916). [Master Thesis, Marmara Univesity], YÖK Thesis Center.

  İmece, S. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin empati eğilim becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [In investigating the relationship between the problem solving skills and emphatic tendency skills of the 4th grade primary school students]. (Dissertation Number. 470461). [Master Thesis, Ege University], YÖK Thesis Center.

  Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). İnsan ve insanlar. Evrim Basım: İstanbul.

  Karabacak, H. (2011). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve beşinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyi (Erzurum ili örneği) [Critical thinking skills of primary school students and level of critical thinking of fifth graders (sample from Erzurum province)] (Dissertation Number. 299729). [Master Thesis, Atatürk University], YÖK Thesis Center.

  Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel.

  Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

  Karcı, Y. (2010). İletişim meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin empatik iletişim beceri düzeylerine ilişkin bir araştırma [A research on the levels of emphatic contact skills in the last class students in the contact vocational high school]. (Dissertation Number 277073). [Master Thesis, Gazi University], YÖK Thesis Center.

  Kaya, H. (1997). Üniversite öğrencilerinde eleştirel akıl yürütme gücü [Critical thinking skills of the students of university]. (Dissertation Number. 117512). [Master Thesis, İstanbul University], YÖK Thesis Center.

  Kenan, S. (2005). 21. yy'da Türkiye'de öğretmen olmak (EBSAD- Öğretmenlik Vizyon Programı Seminer Notları). Paper presented at the EBSAD- Öğretmenlik Vizyon Programı http://www.ebsad.org/img/20140407 2541009784.pdf

  Kolayiş, H., & Yiğiter, K. (2010). The examination empathic skills of the elementary and middle school physical education teachers in city of Kocaeli. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 562-578

  Kutluca, A. Y. , Yılmaz, A. & İbiş, E. (2018). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. [Examination of Teacher Candidates’ Critical Thinking Attitudes in Terms of Various Variable] Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 2045-2055. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2309

  K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (KKTC MEB). (2009). “İlkokul (temel eğitim ı. kademe) sosyal bilgiler dersi öğretim programı (4. 5. Sınıflar). MEB (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu, “1739 Sayılı Kanun”, Resmî Gazete, 14574, 24 Haziran, 1973.

  Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü

  Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). MEB. Ankara

  Mete, S., & Gerçek, E. (2005). PDÖ yönetimiyle eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim ve becerilerinin incelenmesi. (Examination of the empathic tendencies and skills of nursing students trained in PBL management) Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(2), 11- 17.

  Murphy, P. K., Rowe, M. L., Ramani, G. & Silverman, R. (2014). Promoting critical-analytic thinking in children and adolescents at home and in school. Educational Psychology Review, 26(4), 561-578.

  NCEE. (1988). A nation at risk: The imperative for educational reform. Washington DC: Government Printing Office.

  Norris, S. P. (1985). Synthesis of research on critical thinking. Educational Leadership, 8, 40-45.

  Ocak, G., Eğmir, E. & Ocak, İ. (2016). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. [Investigation of Pre Service Teachers’ Critical Thinking Tendencies in Terms of Different Variables] Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 63-91. https://doi.org/10.17556/jef.27258

  Ocak, G. & Kutlu Kalender, M. D. (2017). Ortaokul 5. ve 6. sınıf fen bilimleri öğretim programının kazanım ve içerik ilişkisinin değerlendirilmesi. [Evaluation of the attainment and content relationship of the ıntermediate school fifth and sixth grade science curriculum] Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 209-225. Retrieved April 04, 2022 from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/30012/323226

  OECD. (2018). The future of education and skills: Education 2030. Retrieved March 5, 2022 fromhttps://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20

  Ormrod, J. E. (2018). Öğrenme psikolojisi. (Çev. Ed. Mustafa Baloğlu). Ankara: Nobel

  Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2022 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/

  Özbaş, E. (2010). Üstün ve normal zeka düzeyine sahip 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin ebeveyn kabul ret düzeylerini algılayışlarıyla empati düzeyleri arasındaki ilişki [Relation between perceived parental acception and rejection levels and empathy levels of superior and normal intelligence children in 4th and 5th grade] . (Dissertation Number. 264552). [Master Thesis, İstanbul University], YÖK Thesis Center.

  Öztürk, Y.E., Kıraç, R. & Doğru, B. (2018). Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin empatik eğilimlerinin eleştirel düşünceye etkisinin incelenmesi [Investıgatıon of the effect of crıtıcal thınkıng on and empathıc trends of selcuk unıversıty students] 2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration, 1558-1567.

  Pala, A. (2008). Öğretmen adaylarının empati kurma düzeyleri üzerine bir araştırma. [A Research on the Levels of Empathy of Prospective Teachers] Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 13-23. Retrieved March 18, 2022 from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11120/132986

  Partnership for 21st Century Skills. (2015). P21 framework definitions. Retrieved January 20, 2022 from http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21

  Paul, R. W. (1984). Critical thinking fundamental to education for a free society. Educational Leadership, 1, 5-14.

  Rogers, C. R. (1959). A theory of therapy, personality, and ınterpersonal relationships: as developed in the client-centered framework. Koch, S. (Ed.), Psychology: A Study of a Science. Formulations of the Person and the Social Context (ss. 184-256).

  McGraw Hill.Saysal Araz, Z. (2013). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between the elementary school 4th and 5th grade students levels of Science and Technology literacy and critical thinking]. (Dissertation Number. 348012). [Master Thesis, Afyon Kocatepe University], YÖK Thesis Center. 

  Semerci, N. & Yanpar Yelken, T. (2010). İlköğretim programlarındaki ortak temel becerilere ilişkin öğretmen görüşleri (Elazığ ili örneği).[Teacher vıevs regardıng common basıc skılls ın prımary school currıcula] Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 8(2), 47-54.

  Siegel, H. (1999). What good are thinking dispositions? Educational Theory, 49 (2), 207-224.

  TDK. (2022). Türk Dil Kurumu. 08 07, 2022 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi

  Tishman, S., Jay, E., & Perkins, D.N. (1992). Teaching thinking dispositions from transmission to enculturation.

  Boston, MA: Harvard University. 5 Haziran 2022’de https://www.researchgate.net/publication/232462299_Beyond_Abilities_A_Dispositional_Theory_of_Thinking adresinden alınmıştır

  Turnage, Barbara & Hong, Young & Stevenson, Andre & Edwards, Beverly. (2011). Social Work Students’ Perceptions of Themselves and Others: Self-Esteem, Empathy, and Forgiveness. Journal of Social Service Research- J SOC SERVRES. 38. 10.1080/01488376.2011.610201.

  Walker, S. E. (2003). Active learning strategies to promote critical thinking. Journal Of Athletic Training, 35(3),263.

  Yağcı, R. (2008). Sosyal bilgiler öğretiminde eleştirel düşünme: ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler öğretiminde, öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için uyguladıkları etkinliklerin değerlendirilmesi [Critical thinking while teaching social science: evaluation of practiced critical thinking activities for teaching social science to 5th grade] (Dissertation Number. 217092). [Master Thesis, Çukurova University], YÖK Thesis Center.

  Yıldırım, H. İ. & Şensoy, Ö. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi üzerine eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen öğretiminin etkisi. [The effect of scıence ınstructıon based on crıtıcal thınkıng skılls on crıtıcal thınkıng dısposıtıon of the 7th grade prımary school students] Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 523-540. Retrieved April 5, 2022 from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49052/625766

  Yıldırım, H. İ. & Şensoy, Ö. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. [An ınvestigation of the critical thinking dispositions of pre-service science teachers according to some variables] Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (2), 611-648. Retrieved April 5, 2022 from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/30949/335356

  Yıldız, N. (2011). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde eleştirel düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [The analysis of primary school 6th grade students' critical thinking level in science and technology course with respect to variable factors] . (Dissertation Number. 280662). [Master Thesis, Selçuk University], YÖK Thesis Center.

  Yılmaz, İ. & Akyel, Y. (2008). Beden eğitimi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. [Examination of empatic tendency levels of physical education candidates teacher in terms of different variables] Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 27-33. Retrieved May10, 2022 from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59524/855994