|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2023, Vol. 7(4) 706-737

A Comparative Analysis of Turkish and English Language Curriculum as Foreign Languages

Nilay Çağlayan Dilber

pp. 706 - 737   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2023.610.02   |  Manu. Number: tay journal.2023.045

Published online: October 30, 2023  |   Number of Views: 23  |  Number of Download: 191


Abstract

In Türkiye, many languages are taught as foreign languages, especially English, which is taught within the framework of the curriculum determined by the Ministry of National Education [MoNE] from primary education level onwards. Turkish, on the other hand, is taught as a foreign language both in Türkiye and abroad. The aim of this study is to compare the Turkish language curriculum as a foreign language with the English teaching programs in terms of basic foundations and implementation methods. The document analysis method was used to examine the MoNE Turkish Language Curriculum as a Foreign Language (MoNE, 2020), the English Course Curriculum (Primary School Grades 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8) (MoNE, 2018a), and the Secondary School English Course (Grades 9, 10, 11, and 12) Curriculum (Mone, 2018b). Through document analysis, it has been revealed that the Turkish Language Curriculum as a Foreign Language (Mone, 2020) has a greater diversity and currency of basic foundations compared to the English Curriculum. Furthermore, in terms of implementation methods, the Turkish Language Curriculum as a Foreign Language (Mone, 2020) is more detailed.

Keywords: Turkish teaching, English teaching, foreign language teaching, curriculum


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Dilber, N.C. (2023). A Comparative Analysis of Turkish and English Language Curriculum as Foreign Languages . TAY Journal, 7(4), 706-737. doi: 10.29329/tayjournal.2023.610.02

Harvard
Dilber, N. (2023). A Comparative Analysis of Turkish and English Language Curriculum as Foreign Languages . TAY Journal, 7(4), pp. 706-737.

Chicago 16th edition
Dilber, Nilay Caglayan (2023). "A Comparative Analysis of Turkish and English Language Curriculum as Foreign Languages ". TAY Journal 7 (4):706-737. doi:10.29329/tayjournal.2023.610.02.

References

  Aydın, B. (2016). Ruhdilbilim, bilişsel dilbilim ve dil öğretimi [Psycholinguistics, cognitive linguistics and language teaching]. In E. Korkut & İ. O. Ayırır (Eds.), Dil bilimleri ve dil öğretimi [Linguistics and language teaching]. (pp. 227-260). Seçkin.

  Aydın, E., Tangür, M. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi Programı’nın 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi [Examination of the Curriculum of Turkish as a Foreign Language in terms of 21st century skills]. Journal of Bayburt Education Faculty, 16(32), 349-374.

  Balcı, M., & Melanlıoğlu, D. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programı üzerine [On the curriculum of teaching Turkish as a foreign language]. Kırıkkale University Journal of Science, 10(2), 173-198.

  Bayyurt, Y. (2014). 4+ 4+ 4 Eğitim sisteminde erken yaşta yabancı dil eğitimi [Early foreign language education in the 4+4+4 Education system]. Proceedings of the Foreign Language Education Workshop (12-13 October 2012), (pp. 117-127). Hacettepe Üniversitesi.

  Bloor, M., & Wood, F. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts. Sage.

  Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

  Council of Europe [CoE]. (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. modern languages division. Cambridge University.

  Council of Europe [CoE]. (2018). The CEFR companion volume with new descriptors. https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages

  Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inqury. Theory into Practice, 39(3), 124-130.

  Çakır, A. (2017). Türkiye’de YÖK öncesi ve sonrası yabancı dil eğitimi [Foreign language education in Turkey before and after CoHE (Council of Higher Education)]. Journal of Language Research (JLR), 1(1), 1-18.

  Çelebi, M., & Altuncu, N. (2019, April 26-27). 21. yüzyıl becerilerinin İngilizce öğretim programında yeri [The place of 21st century skills in the English teaching curriculum]. 6th International Multidisciplinary Studies Congress Full Text Proceedings, 231-244. Gaziantep, Türkiye.

  Çoban, A., & Akyol, Z. (2020, February 7-8). Değerler açısından İngilizce öğretim programı ve ders kitaplarının incelenmesi [Analyzing English curriculum and textbooks in terms of values]. ATLAS International Congress on Social Sciences 5., 264-276. Diyarbakır, Türkiye.

  Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi [Foreign language teaching in primary schools]. Milli Eğitim Basımevi.

  Demirel, Ö. (2015a). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya [Program development in education: from theory to practice]. Pegem Akademi.

  Demirel, Ö. (2015b). Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programı: TÖMER örneği [Turkish language teaching program as a foreign language: the example of TÖMER]. Journal of Language, 166/1, 5-15. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/62674/22368.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Durmuş, M., & Okur, A. (2013). Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı [Handbook for teaching Turkish to foreigners]. Grafiker.

  Dursun, F., Bedir, S. B., & Gülcü, E. Ö. (2017). Lise İngilizce dersi öğretmenlerinin öğretim programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Teachers’ views on English course curriculum]. Journal of National Education, 46(216), 135-163.

  Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş [Introduction to research methods and methodologies in education]. Anı.

  Erdil, M., & Açık, F. (2021). Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programı ile Türkçe öğretim setlerinde dil bilgisi içeriklerinin incelenmesi [Investigation of grammar contents in Turkey Maarif Foundation’s Teaching Turkish as a Foreign Language Program and in Turkish teaching sets]. International Journal of Languages` Education and Teaching, 9(4), 129-161.

  Ertem, Z. S. (2023). Ortaöğretim İngilizce öğretim programlarındaki işlevler ve öğrenme çıktılarının bilişsel düzeylerinin değerlendirilmesi [Evaluation the cognitive levels of functions and learning outcomes in secondary education English curricula]. RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, (32), 1402-1418.

  Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (1996). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill.

  Güzel, A., & Barın, Erol. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi [Turkish language teaching as a foreign language]. Akçağ.

  Haznedar, B. (2004). Türkiye’de yabancı dil öğretimi: İlköğretim yabancı dil programı [Primary foreign language learning and curriculum development in Turkey]. Bogazici University Journal of Education, 21(2), 15-19.

  İpek Eğilmez, N. (2018). Comparison of mother tongue teaching curriculums implemented at the middle school level in Turkey and England. Universal Journal of Educational Research, 6(10), 2384-2398.

  Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research model]. Nobel .

  Kaya, M., & Kardaş, M. N. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programı üzerine bir inceleme [A study on Turkish curriculum as a foreign language]. Social Sciences: Theory and Practice, 4(1), 1- 20.

  Kılıç, A. (2021). Türkiye Maarif Vakfı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı A1-A2 dinleme/izleme ve okuma/anlama kazanımlarının 21. yüzyıl okuryazarlık becerileri kapsamında değerlendirilmesi [Evaluation of Turkish Maarif Foundation Teaching Turkish as a Foreign Language Program A1-A2 listening/watching and reading/comprehension achievements in the scope of 21st century literacy skills]. International Journal of Turkish Teaching as a Foreign Language, 4(1), 148-164.

  Küçükahmet, L. (2008). Öğretimde planlama ve değerlendirme [Planning and assessment in teaching]. Nobel.

  Ministry of National Education [MoNE]. (2011). MEB 21. yüzyıl öğrenci profili [MoNE 21st Century student profile]. Access of date: 20.03.2023. https://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf

  Ministry of National Education [MoNE].(2016). MEB özel okul öncesi İngilizce öğretim programı [MONE private preschool English language curriculum]. Access of date: 18.04.2023. https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_06/23023701_ozel_okul_oncesi_ingilizce_ogretim_programi.pdf

  Ministry of National Education [MoNE]. (2017). MEB yabancı dil eğitimi ve öğretimi yönetmeliği [MoNE foreign language education and teaching regulation]. Access of date: 15.04.2023. https://mus.meb.gov.tr/www/milli-egitim-bakanligi-yabanci-dil-egitimi-ve-ogretimi yonetmeligi/icerik/5238

  Ministry of National Education [MoNE]. (2018a). MEB İngilizce dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. sınıflar) [MoNE English course curriculum (Primary school 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, and 8th grades)]. Access of date:10.03.2023. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=327

  Ministry of National Education [MoNE]. (2018b). Ortaöğretim İngilizce dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı [Secondary school English course (grades 9, 10, 11 and 12) curriculum]. Access of date: 20.03.2023. Access address: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=342

  Ministry of National Education [MoNE]. (2020). Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi programı [Curriculum for teaching Turkish as a foreign language]. Access of date: 10.03.2023. https://piktes.gov.tr/linkler/turkce_dil_programi.pdf

  Melanlıoğlu, D. (2020). Kardeş veya yük: Mülteci çocuk kahramanların bakış açısıyla kültürlerarası etkileşim [Brother or burden: Intercultural interaction from the perspective of refugee child heroes]. RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, (20), 95-115.

  Merter, F., Kartal, Ş., & Çağlar, İ. (2012). Ortaöğretim İngilizce dersi yeni öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi [The evaluation of new high school english curriculum in terms of teachers’ opinions]. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 1(23), 43-58.

  Mesleki Yeterlilikler Kurumu. (2015). Türkiye yeterlilikler çerçevesi [The turkish qualifications framework]. Access of date: 26.03.2023. https://myk.gov.tr/images/articles/editor/130116/TYC_teblig_2.pdf

  Onursal, İ. (2019). Yabancı dil öğretimi/öğreniminde yaş etkeni üzerine bir değerlendirme [An evaluation on the age factor in foreign language teaching/learning]. Language Journal, 170/1, 40-53.

  Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya [From development, learning, and teaching theory to practice]. Gönül.

  Şahin, H., & Aykaç, N. (2019). Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de ilkokullarda uygulanan yabancı dil öğretim programlarının karşılaştırılması [Comparison of foreign language teaching programs in primary schools in European countries and Turkey]. Journal of National Education, 48(1), 571-594.

  Şen, Ü. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ihmal edilmiş iki program:1986 ve 2000 programları [Neglected curricula in teaching Turkish as a foreign language: The 1986 and 2000 curricula]. Journal of Mother Tongue Educaytion, 4(4), 545-558.

  Teddlie, C., & Yu, F. (2007). Mixed methods sampling: A typology with examples. Journal of Mixed Metods Research, 1(1), 77-100.

  Türkiye Maarif Vakfı. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programı [The Turkish language teaching program as a foreign language]. Access of date: 10.03.2023. https://www.turkiyemaarif.org/uploads/Turkcenin_Yabanci_Dil_Olarak_Ogretimi_Programi_2_Baski.pdf

  Ulutaş, M., & Kara, M. (2019). TÖMER Türkçe öğretim programları okuma kazanımlarının bilişsel stratejiler açısından incelenmesi [Analysis of Turkish language curriculums’ reading acquisitions of Turkish teaching centers in terms of cognitive strategies]. Journal of Language Education and Research, 5(2), 232-250.

  Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Seçkin.

  Yücel, E., Dimici, K., Yıldız, B., & Bümen, N. T. (2017). Son 15 yılda yayımlanan ilk ve ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programları üzerine bir analiz [An Analysis of the primary and secondary school English language curricula published over the last 15 years]. Ege Journal of Education, 18(2), 702-737.