|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2023, Vol. 7(4) 1046-1069

A Review of Classroom Teachers' Perceptions of Art and Aesthetic Field Competency with Respect to Different Variables in Their Classroom Practices

Selma Aslantaş

pp. 1046 - 1069   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2023.610.14   |  Manu. Number: tay journal.2023.057

Published online: November 30, 2023  |   Number of Views: 14  |  Number of Download: 185


Abstract

The purpose of the current study is to examine the competency perceptions of classroom teachers with respect to different variables (district centre or village, age and seniority in the profession), both in general and in terms of dimensions (knowledge, application, aesthetic perspective) in the fields of art and aesthetics in classroom practices. The study, based on a descriptive survey model, was conducted with 222 classroom teachers serving in Hatay Reyhanlı district in the fall semester of the 2022-2023 academic year. “Art and Aesthetic Field Competency Scale” has been used for the collection of study data. Data are presented as percentage and frequency values. For comparisons based on gender and place of residence, a parametric technique, namely t-test for independent groups, was used, and for comparisons based on age and seniority, one-way analysis of variance [ANOVA] was used. Based on the findings, it was concluded that there are a number of self-perceived competence dimensions in the field of art and aesthetics among teachers. ANOVA results showed that there was a significant difference between the groups in the application dimension, but there was no significant difference in the knowledge, aesthetics and total dimensions. It was observed that the scores in the application dimension differed statistically significantly according to age. Tukey test was performed to determine the source of differences. As a result of this test, it was concluded that classroom teachers between the ages of 23-29 included more art and aesthetic practices in their lessons than classroom teachers aged 40 and over. 

Keywords: Art, aesthetics, art education, classroom teacher


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aslantas, S. (2023). A Review of Classroom Teachers' Perceptions of Art and Aesthetic Field Competency with Respect to Different Variables in Their Classroom Practices . TAY Journal, 7(4), 1046-1069. doi: 10.29329/tayjournal.2023.610.14

Harvard
Aslantas, S. (2023). A Review of Classroom Teachers' Perceptions of Art and Aesthetic Field Competency with Respect to Different Variables in Their Classroom Practices . TAY Journal, 7(4), pp. 1046-1069.

Chicago 16th edition
Aslantas, Selma (2023). "A Review of Classroom Teachers' Perceptions of Art and Aesthetic Field Competency with Respect to Different Variables in Their Classroom Practices ". TAY Journal 7 (4):1046-1069. doi:10.29329/tayjournal.2023.610.14.

References

  Açıkgöz, A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin sanatsal liderliği [Artistic leadership of classroom teacher]. (Tez No. 642648). [Master Thesis, Kocaeli University], National Thesis Center.

  Albayrak, F. T. (2015). İlkokul öğretmenlerinin mesleki değerleri ile öğretmen yetkinlikleri arasındaki ilişki Erzurum ili örneği [The relationship between the professional values and teacher competencies of primary school teachers: Erzurum province sample]. (Tez No. 381646). [Master Thesis, Atatürk University], National Thesis Center.

  Akdemir, S. (2012). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler programındaki değerlerle ilgili görüşleri ve bunların kazandırılmasına ilişkin uygulamaları [Primary school teaches’ opinions about the values in social sciences programme and their practices for having them acquired]. (Tez No. 311818). [Master Thesis, Necmettin Erbakan University], National Thesis Center.

  Akyıldız, S. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin sanat ve estetik değerleri kazandırma öz yeterlik algılarının incelenmesi [Examining preschool teachers’ self-competency perceptions in helping students acquire artistic and aesthetic values]. Journal of Values Education, 18(39), 209-234.

  Akyıldız, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin sanat ve estetik alanla ilgili yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi [Investigating classroom teachers' perceptions about art and aesthetic field competencies on the basis of some variables]. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education, (27), 71-82.

  Arnheim, R. (2009). Görsel düşünme [Visual thinking]. (R. Öğdül, Trans.). Metis

  Aydın, S., & Ünsal, S. (2022). Öğretmen ve veli görüşlerine göre sınıf öğretmenlerinin tercih edilme nedenleri [Reasons for preference of classroom teachers according to the opinions of teachers and parents]. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 55(1), 183-217

  Buyurgan, S., & Buyurgan, U. (2020). Sanat eğitimi ve öğretimi. Her eğitim kademesine yönelik [Art education and training. For all educational levels]. (6th ed.). Pegem.

  Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Kılıç, E. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Pegem.

  Can, N., & Yıldırım, N. (2019). Öğretmenlik mesleği ve estetik [Teaching profession and aesthetics]. In (G. Bedir, & V. Yar Yıldırım Eds.), Öğretmenlik mesleğinin sanatsal değişkenleri [Artistic variables of the teaching profession]. (1st ed., pp. 43-70). Pegem.

  Ceylan, G. (2008). Ortaöğretim 10. sınıf düzeyinde görsel sanatlar eğitimi alan ve almayan öğrencilerin yaşadıkları çevrenin estetiğine bakış açılarının karşılaştırılması [The comparison of stent’ aspects of perception towards the environment’s aesthetics they live in of those who have taken the art education and not on the level of 10th grade in high school]. (Tez No. 227845). [Master Thesis, Gazi University], National Thesis Center.

  Çakır İlhan, A. (2003). Sınıf öğretmeni yetiştirme programları ve sanat eğitimi [Training programs for classroom teachers and art education]. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 36(1), 13-24.

  Çetiner Önal, A. (2019). Fiziksel estetik; duruş ve öğretmen mesleği. In (G. Bedir & V. Yar Yıldırım, Eds.), Öğretmenlik mesleğinin sanatsal değişkenleri [Artistic variables of the teaching profession]. (1st ed., pp. 71-89). Pegem

  Çiftçioğlu Şenkaya, İ., (2021). Sınıf öğretmenlerinin ilkokul görsel sanatlar derslerinde karşılaştıkları sorunlar ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Bursa ili örneği) [Problems encountered by classroom teachers in primary school visual arts classes and assessment according to teachers' views (Bursa province example]. (Tez No. 675663). [Master Thesis, Uludağ University], National Thesis Center.

  Dolapçıoğlu, S., Gürkan, B., & Karakuş, M. (2019). Aesthetics and aesthetic creativity in social studies. Pegem Journal of Education and Instruction, 9(3), 913–944.

  Francis, H. D. (2020). Qualitative study on the aesthetic perceptions of in-service elementary school teachers (Thesis number: 769). [Master Thesis, Wayne State University]. Access of date: 19.11.2023 https://digitalcommons.wayne.edu / oa_theses/769

  Genç, S. Z. (2007). Öğrenci algılarına göre ideal bir öğretim elemanında bulunması gereken özellikler [Characteristics that an ideal instructor should have, according to student perceptions]. Millî Eğitim Dergisi, 173, 210-218.

  George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS statistics 23 step by step: A simple guide and reference. Routledge.

  Graham, J. W. (2009). Missing data analysis: Making it work in the real world. Annual Review of Psychology, 60, 549-576.

  Güneş, (2016). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri, teknoloji kullanımları ve öz yeterlilik inançları arasındaki ilişki [The relationship between classroom teachers' classroom management skills, technology use and self competency beliefs]. (Tez No. 450126). [Doctoral dissertation, Gazi University]. National Thesis Center.

  Hacıömeroğlu, G., & Şahin, Ç. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama öğretmenleri hakkındaki özel alan yeterlikleri algısı [Elementary preservice teachers' perceptions of their cooperating teachers' special field competency]. Hatay Mustafa Kemal University Social Sciences Institute Journal, 8(15), 473-486.

  İstanbul Kültür Sanat Vakfı [İKSV] (December, 2014). Türkiye’de sanat eğitimini (yeniden) düşünmek [Rethinking art education in Turkey]. Access date of: 22.11.2022 https://www.iksv.org/i/content/230_1_SanatEgitimi_2014.pdf

  İlgar, l. (2002). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine bir araştırma [A research classroom management skills of primary school teachers]. (Tez No. 219751). [Doctoral dissertation, İstanbul University], National Thesis Center.

  Kırışoğlu, O. T. (2019). Çocukluktan gençliğe sanatsal gelişme: Ressam çocuktan sanatçı gence [Artistic development from childhood to youth: From artist child to artist youth]. (1st ed.). Art Series. Utopia.

  Kırışoğlu, O. T. (2009). Sanat, kültür, yaratıcılık. Görsel sanatlar ve kültür eğitimi-öğretimi [Art, culture, creativity. Visual arts and culture education-teaching]. (8th ed.). Pegem.

  Kumral, Ç., & Buyurgan, S. (2012). Sanat eğitimi öğrencilerinin estetik gelişimleri için öneriler [Proposals for aeshetic development of school students in anatolian fine art high schools]. Journal of European Education, 2(2), 1-16.

  Kuşdemir Kayıran, B., & Özyurt, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterliklerini kazanma durumlarının öğretmenlik eğitimlerine ve meslekî deneyimlerine göre incelenmesi [An analysis of elementary school teachers acquisition of special field competencies as to teaching training and professional experience]. Kalem International Journal of Education and Human Sciences, 10(1), 337-363.

  Liang, W., & Yu Y. (2021). Research on the improvement of teachers’ artistic accomplishment based on the status quo of contemporary aesthetic education. Journal of Contemporary Educational Research, 5(12), 93-96.

  Hatipoğlu Kara, P. (2022). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi [Classroom teachers' classroom management skills ınvestigation according to some personal variables], (Non-Thesis Master's Project, Pamukkale University), Access of date: 22.12.2022 https://gcris.pau.edu.tr/bitstream/11499/39015/1/P%C4 %B1

  Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods] (24th ed.). Nobel

  Karaca, E. (2003). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yeterliklerine ilişkin algıları [Perceptions towards measurement and evaluation competencies of teacher canditates]. (Tez No. 137559). [Doctoral dissertation, Ankara University], National Thesis Center.

  Kumral, Ç., & Buyurgan, S. (2012). Sanat eğitimi öğrencilerinin estetik gelişimleri için öneriler [Proposals for aeshetic development of school students in anatolian fine art high schools]. Journal of European Education, [S.l.], 2(2), 1-16.

  Okan Akın, N. (2006). İlköğretim görsel sanatlar eğitiminde estetik öğretimi [Aesthetic teaching in visual art education at primary school]. (Tez No. 211231). [Doctoral dissertation, Gazi University), National Thesis Center.

  Ocak Karabay, Ş., & Bilir Seyhan, G. (2018). “Sanatsal açıdan donanımlı” okul öncesi eğitim sınıfında bir pilot uygulama örneği [A pilot study in an “art equipped” preschool classroom]. Ege Journal of Education, 19(1), 19-33.

  Özdemir Balakoğlu, M., & Erol, M. (2021). Öğretmen adaylarının duyusal algı gelişimini estetik obje seçimleri üzerinden değerlendirme [Evaluating the sensory perception development of prospective teachers based on aesthetic object selections]. International Art and Art Education Magazine, 4(7), 328-344.

  Özgan, H., Yiğit, C., Aydın, Z., & Küllük, M. C. (2011). Analysis and comparison of primary school teachers’ perceptions about classroom management. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10(1), 615-635.

  Özsoy, V. (2022). Görsel sanatlar öğretim programları ve öğretmen yeterlikleri [Visual arts curriculum and teacher competencies]. Pegem.

  Miralay, F., & Egitmen, Z. (2019). Aesthetic perceptions of art educators in higher education level at art classes and their effect on learners. Cypriot Journal of Educational Science. 14(2), 352-360

  Ministry of National Education [MoNE]. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri [General competencies for teaching profession]. Öğretmen yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Access of date: 15.11.2022 https://oygm.meb.gov.tr/dosyalar/StPrg/Ogretmenlik_Meslegi_Genel_Yeterlikleri.pdf

  Ministry of National Education [MoNE]. (2018). İlköğretim öğretim programı [Primary education curriculum]. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı. Access of date: 19.12.2023 http://mufredat.meb.gov.tr/ Programlar.aspx

  San, İ. (2019). Sanat ve eğitim. Yaratıcılık temel sanat kuramları sanat eleştirisi yaklaşımları [Art and education. Creativity basic art theories art criticism approaches]. (5th ed.). Utopia.

  San, İ. (2010). Sanat ve eğitim kuramları [Theories of art and education]. (3rd ed.). Utopia.

  Sağlamçubukçu, F. (2019). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between classroom management skills and job satisfaction levels of classroom teachers']. (Tez No. 568681). [Master Thesis, Gazi University], National Thesis Centre.

  Sevim, O., Hisarcıklılar, E., & Feyzioğlu, N. (2012). Bir estetik duyuş analizi [An analysis of aesthetic feeling]. Journal of Atatürk University Graduate School of Social Sciences, 16(3), 41-57.

  Serhatlıoğlu B., & Kalo F. (2022).  Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerine ilişkin görüşleri [Classroom teachers' views on 21st century learner and teacher skills]. In (G. Gürsoy & M. Yiğit, Eds.), Eğitim araştarmaları. Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar. Livre de Lyon. Access of date: 19.12.2022 https://bookchapter.org/kitaplar/ Egitim_ Arastirmalari_.pdf

  Sungurtekin, Ş., & Çakır İlhan, A. (2015). Müzik eğitimi yeterlikleri bağlamında sınıf öğretmeni “Sanat ve Estetik” yeterliklerinin öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi [Evaluation of classroom teacher "Art and Aesthetics" competencies in the context of music education competencies in line with the opinions of instructors]. Journal of Uludag University Faculty of Education, 28(1), 53-73.

  Sözen M., & Tanyeli, U. (2022). Sanat kavram ve terimleri sözlüğü [Dictionary of art concepts and terms]. (22nd ed.). Remzi.

  Tezcan, M. (1998). Küreselleşmenin eğitimsel boyutu [Educational dimension of globalization]. Education and Science, 22(108), 53-55.

  Tuna, S. (2007). The teaching of art criticism in the primary school in relation to the development of aesthetics perception and taste. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 40(1), 121-133.

  Turani, A. (2022). Sanat terimleri sözlüğü [Dictionary of art terms]. (22nd ed.). Remzi

  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. (2005). Living values education, united nations educational. Scientific and Cultural Organization 2005.

  Yazıcı, E., Baydar, I., Y., &. Pınarcık. Ö. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sanata ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Examination of preschool teachers' opinions on art]. e-International Journal of Educational Research, 7(3), 74-88.

  Yılmaz Arıkan, E. N., & Şirin N. (2020). İlköğretim okullarında görev yapan branş öğretmenlerinin sanat eğitimine bakış açıları [Perspectives of subject teachers working in primary schools on art education]. Ulakbilge - Journal of Social Sciences, 45 2020), 123-132.

  Yılmaz, O., & Şahan, G. (2016). Öğretmen adaylarının sanat eğitimi ihtiyacına yönelik görüşlerinin belirlenmesi [Determining the opinions of teacher candidates regarding the need for art education]. Abant İzzet Baysal University Faculty of Education Journal, 16(2), 717-729.

  Yılmaz, K. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi tarzları ile demokratik değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki [The relationship between primary school teachers' classroom management styles and their views on democratic values]. Journal of Values Education, 9(21), 147-170.

  Yolcu, E. (2022). Sanat eğitmi kuramlanı ve yöntemleri [Art education theories and methods]. (5th ed.). Pegem.

  Higher Education Institution. [YÖK]. (2023). Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları [New teacher training undergraduate programs]. Access of date 23.12.2023 https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/ egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari