|  e-ISSN: 2618-589X

Yazım Kuralları

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergiye sunulan çalışmaların içeriği, bilimselliği ve diğer hususlara ilişkin sorumluluğu tamamen yazar ya da yazarlarına aittir. Yazar ya da yazarlar, çalışmasını göndermekle dergide yazılı olan tüm şartları kabul etmiş sayılır.

1. TAY Journal’a gelen çalışmalar SEKRETARYA tarafından öncelikle yayın şablonuna uygunluğu açısından ön değerlendirmeye alınır. Şablona uygun olmayan çalışmalar yazar(lar)a iade edilir.

2. Ön incelemeden geçen çalışmalar sonra EDİTÖRE yönlendirilir. Editör aday makaleyi; (1) dergi yayın politikası, (2) yayın ilkeleri, (3) yazım kuralları ve (4) aday makalenin özgünlüğü bakımından inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan aday makale ilgili ALAN EDİTÖRLERİNE gönderilir. Uygun olmayan aday makaleler ise gerekçesi belirtilerek yazarına iade edilir.

3. Alan Editörü aday makaleyi özgünlüğü, alana uygunluğu ile kullanılan istatistiklerin yerindeliği ve doğruluğu açısından ön değerlendirmeye alır. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan aday makale ilgili alan editörü tarafından iki hakeme isimsiz olarak gönderilir. Hakemler yazarın kurumu dışından, TAY Journal’ın hakem havuzundan ya da yayın kurulu üyeleri arasından olacak şekilde seçilir.

4. Aday makalenin hakem raporları sonunda iki red ya da bir red bir büyük düzeltme alması durumunda yazar(lar)ına gerekçeleri ile birlikte yayına kabul edilmediği bildirilir. Bunun dışındaki durumlarda alan editörü hakem raporunu inceleyerek gerekli durumlarda ek değerlendirme süreci başlatabilir.

5. Hakem süreci olumlu sonuçlanan çalışmaların yayınlanması ile ilgili nihai karar EDİTÖRLER KURULU tarafından verilir.

6. Yayıma kabul edilen çalışmaların süreçleri aşağıdaki gibidir:

Yayıma kabul edilen çalışmaların hakem değerlendirme raporları ve editöryal değerlendirmeleri Sorumlu Yazara gönderilir.
Sorumlu Yazar, çalışmayı ilgili raporlara göre düzenleyerek Editöre iletir.
Editör çalışmayı kontrol edilerek tashih sürecine alır ve varsa tashih notlarını Sorumlu Yazara gönderir.
Tashih sürecinde çalışma intihal denetiminden de geçirilir.
Tashih süreci tamamlanan çalışmalar dizgiye yönlendirilir.
Dizgisi tamamlanan çalışmalar Sorumlu Yazara son kez kontrol etmesi için gönderilir.
Bu süreçleri tamamlayan çalışmalar “Gelecek Sayı” olarak yayımlanır.
“Gelecek Sayı” olarak yayımlanan makaleler yayım sürecine alınır ve ilgili sayıda yayımlanır.


7. Yazarlarla hakemler arasındaki iletişim Editörler Kuruluna tarafından yürütülür.

8. Eserlerin telif hakkı, yazar(lar)dan aday makale sisteme yüklenirken Telif Hakkı Devir Sözleşmesi onaylatılarak alınır.

9. Derginin yayın politikalarının belirlenmesinde, güncellenmesinde ve gerektiğinde hakemlerin belirlenmesi sürecinde Editörler Kurulu üyelerinin görüşlerine başvurulur.

10. Dergiye gönderilen eserler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

11. Yazarlar, eserlerini APA7 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak hazırlamalıdır.

12. Aday makalelerin yayınlanmadan önce “proofreading” yaptırılması ve yaptırıldığına dair belgelendirilmesi gerekmektedir.

13. Makaleler özet hariç, ekler dâhil olmak üzere 8000 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

14. Aday makaleler akademik intihal engelleme programından (Örneğin: Ithenticate) alınmış en fazla %20 olacak şekilde orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir.

15. Gönderilen çalışmada ismi yer alan her yazarın XXXX-XXXX-XXXX-XXXX şeklindeki 16 haneli ORCID ID numarasını yayına kabul edilen makalede yazması gerekmektedir.


1.423 defa okundu.